Hungarian-English dictionary »

ahol meaning in English

HungarianEnglish
ahol

where◼◼◼ pronoun
[UK: weə(r)] [US: ˈhwer̩]

whereabouts◼◼◻ adverb
[UK: ˌweər.ə.ˈbaʊts] [US: ˌhwer.ə.ˈbaʊts]

where is it◼◼◻ pronoun
[UK: weə(r) ɪz ɪt] [US: ˈhwer̩ ˈɪz ˈɪt]

whereabout adverb
[UK: wˈeərəbˌaʊt] [US: wˈerəbˌaʊt]

whereso adverb
[UK: wˈeəsəʊ] [US: wˈersoʊ]

wheresoe'er adverb
[UK: ˌweə.səʊ.ˈeə] [US: ˌwerso.ʊ.ˈer]

ahol határozószó
slavu

wheresomever adverb
[UK: wˈeəsəʊmvə] [US: wˈersoʊmvɚ]

ahol a legnagyobb a kavarodás

in the thick of the fray[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə freɪ] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈfreɪ]

ahol a víz partot ér

at the water's edge[UK: ət ðə ˈwɒ.tərz edʒ] [US: ət ðə ˈwɒ.tərz ˈedʒ]

ahol az emberek evezőt használnak és ülnek

where peapole use oars and sit in a boat[UK: weə(r)] [US: ˈhwer̩]

ahol az értelem megkívánja

where required by the sense[UK: weə(r) rɪ.ˈkwaɪəd baɪ ðə sens] [US: ˈhwer̩ ri.ˈkwaɪərd baɪ ðə ˈsens]

ahol csak határozószó

wherever◼◼◼ adverb
[UK: ˌweə.ˈre.və(r)] [US: we.ˈre.vər]

ahol legádázabb a tusa

in the thick of the press[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə pres] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈpres]

ahol legerősebben dúl a harc

in the thick of the press[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə pres] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈpres]

ahol nem érheti veszély

beyond reach of danger[UK: bɪ.ˈjɒnd riːtʃ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈriːtʃ əv ˈdeɪn.dʒər]

a pénz oda megy, ahol már van

he that hath to him shall be given[UK: hiː ðæt hæθ tuː hɪm ʃæl bi ɡɪv.n̩] [US: ˈhiː ˈðæt ˈhæθ ˈtuː ˈhɪm ˈʃæl bi ˈɡɪv.n̩]

money begets money[UK: ˈmʌ.ni bɪ.ˈɡets ˈmʌ.ni] [US: ˈmʌ.ni bɪ.ˈɡets ˈmʌ.ni]

money makes money[UK: ˈmʌ.ni ˈmeɪks ˈmʌ.ni] [US: ˈmʌ.ni ˈmeɪks ˈmʌ.ni]

a tintahal tintahólyagja

ink-bag[UK: ɪŋk bæɡ] [US: ˈɪŋk ˈbæɡ]

alaposan elpáhol vkt

knock spots off somebody[UK: nɒk spɒts ɒf ˈsʌm.bə.di] [US: ˈnɑːk ˈspɑːts ˈɒf ˈsʌm.ˌbɑː.di]

az a terület ahol adás nem vehető

skip-distance[UK: skɪp ˈdɪ.stəns] [US: ˈskɪp ˈdɪ.stəns]

csahol ige

bark◼◼◼ verb
[UK: bɑːk] [US: ˈbɑːrk]

yap◼◼◻ verb
[UK: jæp] [US: ˈjæp]

yelp◼◼◻ verb
[UK: jelp] [US: ˈjelp]

bay◼◻◻ verb
[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

cry◼◻◻ verb
[UK: kraɪ] [US: ˈkraɪ]

yip◼◻◻ verb
[UK: yip] [US: ˈjɪp]

yowl◼◻◻ verb
[UK: jaʊl] [US: jaʊl]

give tongue verb
[UK: ɡɪv tʌŋ] [US: ˈɡɪv ˈtəŋ]

throw tongue verb
[UK: ˈθrəʊ tʌŋ] [US: ˈθroʊ ˈtəŋ]

csahol (eb) ige

woof (dog) verb
[UK: wuːf] [US: ˈwuːf]

csaholás főnév

yap◼◼◼ noun
[UK: jæp] [US: ˈjæp]

yelp◼◼◻ noun
[UK: jelp] [US: ˈjelp]

bay◼◻◻ noun
[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

baying◼◻◻ noun
[UK: beɪ.ɪŋ] [US: ˈbeɪ.ɪŋ]

yip◼◻◻ noun
[UK: yip] [US: ˈjɪp]

yowl noun
[UK: jaʊl] [US: jaʊl]

csaholó melléknév

yapped◼◼◻ adjective
[UK: jæpt] [US: jæpt]

csaholó (eb) főnév

yapping◼◼◼ noun
[UK: ˈjæp.ɪŋ] [US: ˈjæp.ɪŋ]

csaholva hajt

quest[UK: kwest] [US: ˈkwest]

12

You can find it in:

HungarianEnglish