Hungarian-English dictionary » adományoz meaning in English

HungarianEnglish
adományoz ige

bestow◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ] [US: bəˈsto.ʊ]

give (gave, given)◼◼◼ verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

confer◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈfɜː(r)] [US: kən.ˈfɝː]

donate◼◻◻ verb
[UK: dəʊ.ˈneɪt] [US: doʊ.ˈneɪt]

grant◼◻◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

spend (spent, spent)◼◻◻ verb
[UK: spend spent spent] [US: ˈspend ˈspent ˈspent]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

award verb
[UK: ə.ˈwɔːd] [US: ə.ˈwɔːrd]

bestow upon verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ ə.ˈpɒn] [US: bəˈsto.ʊ ə.ˈpɑːn]

collate verb
[UK: kə.ˈleɪt] [US: kə.ˈleɪt]

commend verb
[UK: kə.ˈmend] [US: kə.ˈmend]

dispense verb
[UK: dɪ.ˈspens] [US: ˌdɪ.ˈspens]

endow verb
[UK: ɪn.ˈdaʊ] [US: en.ˈdaʊ]

make a contribution verb
[UK: ˈmeɪk ə ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

adományoz (egyházi testületnek javadalmat) ige
vall|

appropriate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

adományoz (vmit) vknek ige

bestow something upon somebody verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bəˈsto.ʊ ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make a gift of something to somebody verb
[UK: ˈmeɪk ə ɡɪft əv ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ə ˈɡɪft əv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

adományozható melléknév

conferrable adjective
[UK: kənˈfɜːrəbl ] [US: kənˈfɜrəbl ]

adományozható melléknév
egyh

presentative adjective
[UK: prezˈentətˌɪv] [US: prezˈentətˌɪv]

adományozott melléknév

endowed◼◼◻ adjective

adományozott földbirtok főnév

bookland noun
[UK: bˈʊklənd] [US: bˈʊklənd]

adományozás főnév

donation◼◼◼ noun
[UK: dəʊ.ˈneɪʃ.n̩] [US: doʊ.ˈneɪʃ.n̩]

awarding◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈwɔːd.ɪŋ] [US: ə.ˈwɔːrd.ɪŋ]

bestowal noun
[UK: bɪ.ˈstəʊəl] [US: bɪˈsto.ʊəl]

bestowment noun
[UK: bɪˈstəʊmənt ] [US: bɪˈstoʊmənt ]

conference noun
[UK: ˈkɒn.fə.rəns] [US: ˈkɑːn.fə.rəns]

dispensation noun
[UK: ˌdɪ.spen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spən.ˈseɪʃ.n̩]

dispensing noun
[UK: dɪ.ˈspens.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspens.ɪŋ]

grant noun
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

adományozás (címé, rangé) főnév

conferment noun
[UK: kən.ˈfɜː.mənt] [US: kən.ˈfɝː.mənt]

adományozás joga főnév

gift noun
[UK: ɡɪft] [US: ˈɡɪft]

adományozási joga van fölötte

have in one's gift[UK: həv ɪn wʌnz ɡɪft] [US: həv ɪn wʌnz ˈɡɪft]

adományozási okirat

deed of gift[UK: diːd əv ɡɪft] [US: ˈdiːd əv ˈɡɪft]

adományozó

donor◼◼◼ noun
[UK: ˈdəʊ.nə(r)] [US: ˈdoʊ.nər]

constituent noun
[UK: kən.ˈstɪ.tjʊənt] [US: kən.ˈstɪ.tʃuːənt]

disposer noun
[UK: dɪ.ˈspəʊ.zə(r)] [US: dɪˈspo.ʊ.zə(r)]

donator noun
[UK: dəʊˈneɪtə ] [US: ˈdoʊˌneɪtər ]

founder adjective
[UK: ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfaʊn.dər]

giver noun
[UK: ˈɡɪ.və(r)] [US: ˈɡɪ.vər]

grantor noun
[UK: ˈɡræn.tə(r)] [US: ˈɡræn.tər]

spender noun
[UK: ˈspen.də(r)] [US: ˈspen.dər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies