Hungarian-English dictionary »

adakozik meaning in English

HungarianEnglish
adakozik ige

give [gave, given, giving, gives]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡɪv ɡeɪv ɡɪv.n̩] [US: ˈɡɪv ˈɡeɪv ˈɡɪv.n̩]

donate [donated, donated, donating, donates]◼◼◼ verb
[UK: dəʊ.ˈneɪt] [US: doʊ.ˈneɪt]

contribute [contributed, contributed, contributing, contributes]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrɪ.bjuːt] [US: kən.ˈtrɪ.bjuːt]

make a contribution verb
[UK: ˈmeɪk ə ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

practice charity verb
[UK: ˈpræk.tɪs ˈtʃæ.rɪ.ti] [US: ˈpræk.ˌtɪs ˈtʃe.rə.ti]

subscribe to verb
[UK: səb.ˈskraɪb tuː] [US: səb.ˈskraɪb ˈtuː]

hadakozik ige

fight [fought, fought, fighting, fights]◼◼◼ irregular verb
[UK: faɪt ˈfɔːt ˈfɔːt] [US: ˈfaɪt ˈfɔːt ˈfɔːt]

battle [battled, battled, battling, battles]◼◻◻ verb
[UK: ˈbæt.l̩] [US: ˈbæt.l̩]

combat [combatted, combatted, combatting, combats] verb
[UK: ˈkɒm.bæt] [US: ˈkɑːm.bæt]

hadakozik vk ellen

do battle against somebody[UK: duː ˈbæt.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈduː ˈbæt.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hadakozik vkiért

do battle for somebody[UK: duː ˈbæt.l̩ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈduː ˈbæt.l̩ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kézzel-lábbal hadakozik (vm ellen) (átv)

fight kicking and screaming[UK: faɪt ˈkɪk.ɪŋ ənd ˈskriːm.ɪŋ] [US: ˈfaɪt ˈkɪk.ɪŋ ænd ˈskriːm.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish