Hungarian-English dictionary » -ba meaning in English

HungarianEnglish
-ba

in◼◼◼[UK: ɪn] [US: ɪn]

to◼◼◻[UK: tuː] [US: ˈtuː]

into◼◻◻[UK: ˈɪn.tə] [US: ˌɪn.ˈtuː]

be into

-ban

in◼◼◼[UK: ɪn] [US: ɪn]

at◼◼◻[UK: ət] [US: ət]

-ban/-ben

inside[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

barátja

philo…[UK: ˈfiː.ləʊ] [US: ˈfiːlo.ʊ]

mint rki más

… than anyone else[UK: ðæn ˈe.ni.wʌn els] [US: ˈðæn ˈe.ni.wʌn ˈels]

… than everyone else[UK: ðæn ˈev.rɪ.wʌn els] [US: ˈðæn ˈev.ri.ˌwʌn ˈels]

mint rmely más(ok)

… than any other(s)[UK: ðæn ˈe.ni ˈʌð.əz] [US: ˈðæn ˈe.ni ˈʌð.r̩z]

mint rmi más

… than anything else[UK: ðæn ˈe.ni.θɪŋ els] [US: ˈðæn ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈels]

…-féle húsleves-passzázs (baktérium tenyészeté)

broth passage method of …[UK: brɒθ ˈpæ.sɪdʒ ˈme.θəd əv] [US: ˈbrɒθ ˈpæ.sədʒ ˈme.θəd əv]

ba,…be, …ban,…ben

in …[UK: ɪn] [US: ɪn]

10-bábos tekejátékban főnév

ten-strike noun
[UK: ten straɪk] [US: ˈten ˈstraɪk]

11-es vágányról 1022-kor Guildford-ba

platform 11 for the 1022 to Guildford[UK: ˈplæt.fɔːm fɔː(r) ðə tuː ˈɡɪl.fəd] [US: ˈplæt.ˌfɔːrm ˈfɔːr ðə ˈtuː ˈɡɪl.fəd]

a "széptudományok" baccalaureusa főnév

baccalaureate noun
[UK: ˌbæk.ə.ˈlɔː.rɪət] [US: ˌbæk.ə.ˈlɔː.riət]

a 10 bus tekében az első bu főnév

kingpin noun
[UK: ˈkɪŋ.pɪn] [US: ˈkɪŋ.ˌpɪn]

a 9 bus tekében a középső bu főnév

kingpin noun
[UK: ˈkɪŋ.pɪn] [US: ˈkɪŋ.ˌpɪn]

A babiloni függőkert főnév

Hanging Gardens of Babylon noun
[UK: ˈhæŋɪŋ ˈɡɑːd.n̩z əv ˈbæ.bɪ.lən] [US: ˈhæŋɪŋ ˈɡɑːr.dn̩z əv ˈbæ.bə.ˌlɑːn]

a babiloni szajha főnév

whore of Babylon noun
[UK: hɔː(r) əv ˈbæ.bɪ.lən] [US: ˈhɔːr əv ˈbæ.bə.ˌlɑːn]

a bagoly hangja (hú)

the sound of owl[UK: ðə ˈsaʊnd əv aʊl] [US: ðə ˈsaʊnd əv ˈaʊl]

a baj megtörtént

the fat is in the fire[UK: ðə fæt ɪz ɪn ðə ˈfaɪə(r)] [US: ðə ˈfæt ˈɪz ɪn ðə ˈfaɪər]

the fat is on the fire[UK: ðə fæt ɪz ɒn ðə ˈfaɪə(r)] [US: ðə ˈfæt ˈɪz ɑːn ðə ˈfaɪər]

the mischief was done[UK: ðə ˈmɪs.tʃɪf wɒz dʌn] [US: ðə ˈmɪs.tʃəf wəz ˈdən]

a baj nem jár egyedül

when it rains, it pours; it never rains but it pours[UK: wen ɪt reɪnz ɪt pɔːz ɪt ˈne.və(r) reɪnz bʌt ɪt pɔːz] [US: hwen ˈɪt ˈreɪnz ˈɪt ˈpɔːrz ˈɪt ˈne.vər ˈreɪnz ˈbət ˈɪt ˈpɔːrz]

a baj sohasem jár egyedül

it never rains but it pours[UK: ɪt ˈne.və(r) reɪnz bʌt ɪt pɔːz] [US: ˈɪt ˈne.vər ˈreɪnz ˈbət ˈɪt ˈpɔːrz]

a bajnoki cím védője főnév

titleholder noun
[UK: ˈtaɪ.təlˌhol.də(r)] [US: ˈtaɪ.təlˌhol.dər]

a bal lára sánta

lame in the left foot[UK: leɪm ɪn ðə left fʊt] [US: ˈleɪm ɪn ðə ˈleft ˈfʊt]

a bal oldali

on the left-hand side[UK: ɒn ðə left hænd saɪd] [US: ɑːn ðə ˈleft ˈhænd ˈsaɪd]

a Balaton majd helyrehozza egészségét

Balaton will set her up[UK: bˈalatən wɪl sˈet hɜːr ˈʌp] [US: bˈælætən wɪl sˈet hɜːr ˈʌp]

a balsors tőrvetései és csapásai

the slings and arrows of outrageous fortune[UK: ðə slɪŋz ənd ˈæ.rəʊz əv aʊt.ˈreɪ.dʒəs ˈfɔː.tʃuːn] [US: ðə sˈlɪŋz ænd ˈæroʊz əv aʊ.ˈtreɪ.dʒəs ˈfɔːr.tʃən]

a balszerencse úgy akarta

as ill luck would have it[UK: əz ɪl lʌk wʊd həv ɪt] [US: ˈæz ˈɪl ˈlək ˈwʊd həv ˈɪt]

a balszerencse úgy hozta magával

as ill-luck would have it[UK: əz ɪl lʌk wʊd həv ɪt] [US: ˈæz ˈɪl ˈlək ˈwʊd həv ˈɪt]

a nat nem tarthat örökké

grief cannot last always[UK: ˈɡriːf ˈkæn.ɒt lɑːst ˈɔːl.weɪz] [US: ˈɡriːf ˈkæn.ɑːt ˈlæst ˈɔːl.weɪz]

a barát a előtt a sorban

bros before hoes

a és a gróf közötti rang főnév

vicount noun
[UK: vˈɪkaʊnt] [US: vˈɪkaʊnt]

a barométer magasan áll

the barometer is up[UK: ðə bə.ˈrɒ.mɪ.tə(r) ɪz ʌp] [US: ðə bə.ˈrɑː.mə.tər ˈɪz ʌp]

a tyám

my elder brother◼◼◼[UK: maɪ ˈel.də(r) ˈbrʌð.ə(r)] [US: ˈmaɪ ˈel.dər ˈbrʌð.r̩]

a Federal Reserve Systemhez tartozó bank főnév

member bank noun
[UK: ˈmem.bə(r) bæŋk] [US: ˈmem.bər ˈbæŋk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies