Hungarian-English dictionary »

őrvezető meaning in English

HungarianEnglish
őrvezető főnév

lance corporal◼◼◼ noun
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl] [US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

private first class◼◼◻ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈfɜːst klɑːs] [US: ˈpraɪ.vət ˈfɝːst ˈklæs]

lance-corporal noun
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl] [US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

címzetes őrvezető főnév

lance-corporal noun
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl] [US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

címzetes őrvezető főnév
slavu

lance-jack noun
[UK: lɑːns dʒæk] [US: ˈlæns ˈdʒæk]

tüzér őrvezető

lance-bombardier[UK: lɑːns ˌbɒm.bə.ˈdɪə(r)] [US: ˈlæns ˌbɑːm.bər.ˈdɪr]

őrv (őrvezető) főnév

pfc (private first class)◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈfɜːst klɑːs] [US: ˈpraɪ.vət ˈfɝːst ˈklæs]

őrv (őrvezető) főnév
GB

private (Pte) [privates]◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

őrv (őrvezető) főnév
US

private (PVT) (E-2) [privates]◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

You can find it in:

HungarianEnglish