Hungarian-English dictionary »

ő nem az az ember, akiben meg lehetne bízni meaning in English

HungarianEnglish
ő nem az az ember, akiben meg lehetne bízni

he is not a man to be trusted[UK: hiː ɪz nɒt ə mæn tuː bi ˈtrʌ.stɪd] [US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt ə ˈmæn ˈtuː bi ˈtrʌ.stəd]

You can find it in:

HungarianEnglish