Hungarian-English dictionary »

újraéleszt meaning in English

HungarianEnglish
újraéleszt ige

reanimate [reanimated, reanimated, reanimating, reanimates]◼◼◼ verb
[UK: riː.ˈæ.nɪ.meɪt] [US: riː.ˈæ.nɪ.meɪt]

rekindle [rekindled, rekindled, rekindling, rekindles]◼◼◻ verb
[UK: ˌriːˈk.ɪn.dl̩] [US: riˈk.ɪn.dl̩]

revitalize [revitalized, revitalized, revitalizing, revitalizes]◼◼◻ verb
[UK: riː.ˈvaɪ.tə.laɪz] [US: ri.ˈvaɪ.tə.ˌlaɪz]

újraéleszt vkt

resuscitate somebody[UK: rɪ.ˈsʌ.sɪ.teɪt ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈsə.sə.ˌtet ˈsʌm.ˌbɑː.di]

újraéleszthető melléknév

revivable adjective
[UK: rɪˈvaɪvəbl ] [US: rɪˈvaɪvəbl ]

újraélesztés főnév

reanimation◼◼◼ noun
[UK: ˌriːˌænɪˈmeɪʃ(ə)n ] [US: ˌriˌænəˈmeɪʃən ]

revivification◼◻◻ noun
[UK: riː.ˌvɪ.vɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən] [US: rɪ.ˌvɪ.və.fəˈk.eɪ.ʃən]

cardiopulmonary resuscitation [cardiopulmonary resuscitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɑː.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːr.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

újraélesztés (resuscitatio) főnév

resuscitation [resuscitations]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

újraélesztő főnév

resurrectionist [resurrectionists] noun
[UK: ˌre.zə.ˈrek.ʃə.nɪst] [US: ˌre.zə.ˈrek.ʃə.nɪst]

cardiopulmonalis újraélesztés (CPR) főnév

cardiopulmonary resuscitation (CPR) [cardiopulmonary resuscitations] noun
[UK: ˌkɑː.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rɪ.ˌsʌ.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːr.dio.ˈpʊl.mə.ˌne.ri rə.ˌsə.sə.ˈteɪʃ.n̩]

megpróbálja újraéleszteni a beszélgetés

flog a dead horse[UK: flɒɡ ə ded hɔːs] [US: ˈflɑːɡ ə ˈded ˈhɔːrs]

You can find it in:

HungarianEnglish