Hungarian-English dictionary »

összeszorítás meaning in English

HungarianEnglish
összeszorítás főnév

clenching◼◼◼ noun

compression [compressions]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpreʃ.n̩] [US: kəm.ˈpreʃ.n̩]

confinement [confinements] noun
[UK: kən.ˈfaɪn.mənt] [US: kən.ˈfaɪn.mənt]

containment noun
[UK: kən.ˈteɪn.mənt] [US: kən.ˈteɪn.mənt]

squeezing noun
[UK: ˈskwiːz.ɪŋ] [US: ˈskwiːz.ɪŋ]

összeszorítás (coarctatio) főnév

coarctation [coarctations] noun
[UK: kɔːktˈeɪʃən] [US: koːrktˈeɪʃən]

összeszorítás (constrictio) főnév

constriction [constrictions] noun
[UK: kən.ˈstrɪk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrɪk.ʃn̩]

összeszorítás érzete

sensation of constriction[UK: sen.ˈseɪʃ.n̩ əv kən.ˈstrɪk.ʃn̩] [US: sen.ˈseɪʃ.n̩ əv kən.ˈstrɪk.ʃn̩]

You can find it in:

HungarianEnglish