Hungarian-English dictionary »

összemérhetetlen meaning in English

HungarianEnglish
összemérhetetlen melléknév

noncommensurable adjective
[UK: nˌɒnkəmˈenʒərəbəl] [US: nˌɑːnkəmˈenʒɚrəbəl]

összemérhetetlen (vmvel) melléknév

incommensurable (to-, with something)◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.ə.ˈmen.ʃə.rəb.l̩] [US: ˌɪnk.ə.ˈmen.ʃə.rəb.l̩]

összemérhetetlenség főnév

incommensurability [incommensurabilities] noun

You can find it in:

HungarianEnglish