Hungarian-English dictionary » öltöző meaning in English

HungarianEnglish
öltöző főnév

dressing-room◼◼◼ noun
[UK: ˈdres.ɪŋ ruːm] [US: ˈdres.ɪŋ ˈruːm]

changing room◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ruːm] [US: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ˈruːm]

changing-room noun
[UK: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ruːm] [US: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ˈruːm]

clubhouse noun
[UK: ˈklʌb.haʊs] [US: ˈklʌb.ˌhɑːws]

cubicle noun
[UK: ˈkjuː.bɪk.l̩] [US: ˈkjuː.bɪk.l̩]

dressing cabin noun
[UK: ˈdres.ɪŋ ˈkæ.bɪn] [US: ˈdres.ɪŋ ˈkæ.bən]

dressing room noun
[UK: ˈdres.ɪŋ ruːm] [US: ˈdres.ɪŋ ˈruːm]

öltöző(szoba) melléknév

vestiary adjective
[UK: ˈve.stɪə.rɪ] [US: ˈve.stiː.ˌe.riː]

öltöző (színházi) főnév melléknévi igenév

tirehouse noun participle
[UK: tˈaɪəhaʊs] [US: tˈaɪɚhaʊs]

öltöző kabin

dressing cubicle[UK: ˈdres.ɪŋ ˈkjuː.bɪk.l̩] [US: ˈdres.ɪŋ ˈkjuː.bɪk.l̩]

öltözőasztal főnév

dressing table noun
[UK: ˈdres.ɪŋ ˈteɪb.l̩] [US: ˈdres.ɪŋ ˈteɪb.l̩]

toilet-table noun
[UK: ˈtɔɪ.lɪt ˈteɪb.l̩] [US: ˌtɔɪ.lət ˈteɪb.l̩]

vanity noun
[UK: ˈvæ.nɪ.ti] [US: ˈvæ.nə.ti]

öltözőasztal-takaró főnév

toilet-cover noun
[UK: ˈtɔɪ.lɪt ˈkʌ.və(r)] [US: ˌtɔɪ.lət ˈkʌ.vər]

öltözőasztal-terítő melléknév

toilet-cover adjective
[UK: ˈtɔɪ.lɪt ˈkʌ.və(r)] [US: ˌtɔɪ.lət ˈkʌ.vər]

öltözőasztalka főnév

toilette noun
[UK: ˌəʊ də twɑː.ˈlet] [US: ˌoʊ də twɑː.ˈlet]

öltözőfülke főnév

retiring room noun
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ ruːm] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ ˈruːm]

öltözőhelyiség főnév

changeroom noun
[UK: tʃˈeɪndʒruːm] [US: tʃˈeɪndʒruːm]

öltözőház (színházi)

tiring house[UK: ˈtaɪər.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈtaɪr.ɪŋ ˈhaʊs]

öltözőszekrény főnév

locker◼◼◼ noun
[UK: ˈlɒkə(r)] [US: ˈlɑːkər]

öltözőszoba főnév

changeroom noun
[UK: tʃˈeɪndʒruːm] [US: tʃˈeɪndʒruːm]

garderobe noun
[UK: ɡˈɑːdərˌəʊb] [US: ɡˈɑːrdɚrˌoʊb]

retiring room noun
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ ruːm] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ ˈruːm]

robing-room noun
[UK: ˈrəʊb.ɪŋ ruːm] [US: ˈroʊb.ɪŋ ˈruːm]

jól öltöző (ember) főnév

dresser noun
[UK: ˈdre.sə(r)] [US: ˈdre.sər]

költöző melléknév

migratory◼◼◼ adjective
[UK: ˈmaɪ.ɡrət.r̩i] [US: ˈmaɪ.ɡrə.ˌtɔː.ri]

költöző madarak

migratory birds◼◼◼[UK: ˈmaɪ.ɡrət.r̩i bɜːdz] [US: ˈmaɪ.ɡrə.ˌtɔː.ri ˈbɝːdz]

lovas módra öltöző

horsy[UK: ˈhɔː.si] [US: ˈhɔːr.si]

másik nem ruhájába öltöző személy (transvestita) főnév

transvestite noun
[UK: trænz.ˈve.staɪt] [US: trænz.ˈve.staɪt]

szekrényes öltöző

locker room[UK: ˈlɒkə(r) ruːm] [US: ˈlɑːkər ˈruːm]

színházi öltöző főnév

changing-room[UK: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ruːm] [US: ˈtʃeɪndʒ.ɪŋ ˈruːm]

greenroom noun
[UK: ˈgriːnrʊm] [US: ˈgriːnrʊm]

tiring-room noun
[UK: ˈtaɪər.ɪŋ ruːm] [US: ˈtaɪr.ɪŋ ˈruːm]

tükrös öltözőasztal főnév

dresser noun
[UK: ˈdre.sə(r)] [US: ˈdre.sər]

tükrös öltözőszekrény főnév

dresser noun
[UK: ˈdre.sə(r)] [US: ˈdre.sər]

vándorló lélek (más testbe költöző lélek) (átv) főnév

transmigrator noun
[UK: transmaɪɡrˈeɪtə] [US: trænsmaɪɡrˈeɪɾɚ]

átköltöző főnév

transmigrant noun
[UK: trænz.ˈmaɪ.ɡrənt] [US: træns.ˈmaɪ.ɡrənt]

óvodai polcos öltözőszekrény

cubbies

úszóruha öltöző kabin

swimming-bath dressing cubicle[UK: ˈswɪm.ɪŋ bɑːθ ˈdres.ɪŋ ˈkjuː.bɪk.l̩] [US: ˈswɪm.ɪŋ ˈbæθ ˈdres.ɪŋ ˈkjuː.bɪk.l̩]

üvöltöző főnév

roaring◼◼◼ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies