Hungarian-English dictionary » émelygő meaning in English

HungarianEnglish
émelygő melléknév

queasy◼◼◼ adjective
[UK: ˈkwiː.zi] [US: ˈkwiː.zi]

qualm-sich adjective
[UK: kwɑːm] [US: kwɑːm]

qualmish adjective
[UK: kwɑː.mɪʃ] [US: ˈkwɑː.mɪʃ]

qualmy adjective
[UK: kwˈɑːmi] [US: kwˈɑːmi]

sickish adjective
[UK: ˈsɪkɪʃ] [US: ˈsɪkɪʃ]

émelygős melléknév

squeamish◼◼◼ adjective
[UK: ˈskwiː.mɪʃ] [US: ˈskwiː.mɪʃ]

nauseous◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɔː.sɪəs] [US: ˈnɒ.ʃəs]

nauseating◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɔː.sɪeɪt.ɪŋ] [US: ˈnɒ.ʒi.ˌet.ɪŋ]

luscious adjective
[UK: ˈlʌ.ʃəs] [US: ˈlʌ.ʃəs]

qualmish adjective
[UK: kwɑː.mɪʃ] [US: ˈkwɑː.mɪʃ]

sickish adjective
[UK: ˈsɪkɪʃ] [US: ˈsɪkɪʃ]

émelygősen határozószó

squeamishly adverb
[UK: ˈskwiː.mɪ.ʃli] [US: ˈskwiː.mɪ.ʃli]

émelygősség főnév

squeamishness noun
[UK: ˈskwiː.mɪ.ʃnəs] [US: ˈskwiː.mɪ.ʃnəs]

enyhén émelygő melléknév

sickish adjective
[UK: ˈsɪkɪʃ] [US: ˈsɪkɪʃ]

hányingert érző, émelygő melléknév

nauseated adjective
[UK: ˈnɔː.sɪeɪ.tɪd] [US: ˈnɒ.zi.ˌe.təd]

You can find it in:

HungarianEnglish