Hungarian-English dictionary »

élnek még a nagyszüleid? meaning in English

HungarianEnglish
Élnek még a nagyszüleid?

Are your grandparents still alive?[UK: ə(r) jɔː(r) ˈɡræn.peə.rənts stɪl ə.ˈlaɪv] [US: ˈɑːr ˈjɔːr ˈɡrænd.ˌpe.rənts ˈstɪl ə.ˈlaɪv]

You can find it in:

HungarianEnglish