Hungarian-English dictionary »

él és virul meaning in English

HungarianEnglish
él és virul

alive and kicking◼◼◼[UK: ə.ˈlaɪv ənd ˈkɪk.ɪŋ] [US: ə.ˈlaɪv ænd ˈkɪk.ɪŋ]

in the pink◼◻◻[UK: ɪn ðə pɪŋk] [US: ɪn ðə ˈpɪŋk]

be in the pink of health[UK: bi ɪn ðə pɪŋk əv helθ] [US: bi ɪn ðə ˈpɪŋk əv ˈhelθ]

You can find it in:

HungarianEnglish