Hungarian-English dictionary »

áthalad meaning in English

HungarianEnglish
áthalad ige

pass [passed, passed, passing, passes]◼◼◼ verb
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

cross [crossed, crossed, crossing, crosses]◼◼◻ verb
[UK: ˈkrɒs] [US: ˈkrɑːs]

pass through◼◼◻ verb
[UK: pɑːs θruː] [US: ˈpæs θruː]

go through◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊ θruː] [US: ˈɡoʊ θruː]

traverse [traversed, traversed, traversing, traverses]◼◻◻ verb
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

pass over◼◻◻ verb
[UK: pɑːs ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈpæs ˈoʊv.r̩]

walk through◼◻◻ verb

retraverse verb
[UK: ˌriːˈtrævə(ː)s ] [US: ˌriˈtrævərs ]

áthalad a váltón

take the points[UK: teɪk ðə pɔɪnts] [US: ˈteɪk ðə ˌpɔɪnts]

áthaladt

passed◼◼◼ adjective
[UK: pɑːst] [US: ˈpæst]

traversed◼◻◻ verb

áthaladás főnév

passage [passages]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.sɪdʒ] [US: ˈpæ.sədʒ]

pass [passes]◼◼◻ noun
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

transit [transits]◼◻◻ noun
[UK: ˈtræn.sɪt] [US: ˈtræn.zət]

transition [transitions]◼◻◻ noun
[UK: træn.ˈzɪʃ.n̩] [US: træn.ˈzɪʃ.n̩]

crossing [crossings]◼◻◻ noun
[UK: ˈkrɒs.ɪŋ] [US: ˈkrɒs.ɪŋ]

going through◼◻◻ noun

run [runs]◼◻◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

traverse [traverses] noun
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

áthaladás délkörön

meridian passage[UK: mə.ˈrɪ.dɪən ˈpæ.sɪdʒ] [US: mə.ˈrɪ.diən ˈpæ.sədʒ]

áthaladási elsőbbség

right of way[UK: raɪt əv ˈweɪ] [US: ˈraɪt əv ˈweɪ]

áthaladó melléknév

traversing◼◼◼ adjective
[UK: ˈtræ.vɜːs.ɪŋ] [US: trə.ˈvɝːs.ɪŋ]

a kontinensen áthaladó melléknév

transcontinental adjective
[UK: ˌtrænzk.ɒn.tɪ.ˈnen.tl̩] [US: ˌtrænzˌk.ɑːn.tə.ˈnen.tl̩]

Amerikán áthaladó

trans-American[UK: trænz ə.ˈmer.ɪk.ən] [US: ˈtrænz ə.ˈmer.ɪk.ən]

az Alpokon áthaladó melléknév

transalpine adjective
[UK: træn.ˈzæl.paɪn] [US: træn.ˈzæl.paɪn]

délkörön áthalad főnév

south noun
[UK: saʊθ] [US: ˈsaʊθ]

legalább három, egy ponton áthaladó egyenes

concurrent lines[UK: kənˈk.ʌ.rənt laɪnz] [US: kənˈk.ɜː.rənt ˈlaɪnz]

meridiánon való áthaladás főnév

southing noun
[UK: ˈsaʊ.ðɪŋ] [US: ˈsaʊ.ðɪŋ]

meridiánon áthalad főnév

south noun
[UK: saʊθ] [US: ˈsaʊθ]

zsilipen áthalad

lock[UK: lɒk] [US: ˈlɑːk]

You can find it in:

HungarianEnglish