Hungarian-English dictionary »

álmosság meaning in English

HungarianEnglish
álmosság főnév

drowsiness◼◼◼ noun
[UK: ˈdraʊ.zɪ.nəs] [US: ˈdraʊ.zi.nəs]

sleepiness◼◻◻ noun
[UK: ˈsliː.pɪ.nəs] [US: sˈliː.pi.nəs]

lentor noun
[UK: ˈlɛntə ] [US: ˈlɛntər ]

álmosság (somnolentia) főnév

somnolence◼◼◼ noun
[UK: ˈsɒm.nə.ləns] [US: ˈsɒm.nə.ləns]

rohamszerű kóros álmosság (narcolepsia) főnév

narcolepsy [narcolepsies] noun
[UK: ˈnɑːk.ə.ˌlep.si] [US: ˈnɑːrk.ə.ˌlep.si]

You can find it in:

HungarianEnglish