Hungarian-English dictionary »

[zum] meaning in English

Showing results for zum
Search instead for [zum]
HungarianEnglish
zümmög ige

buzz [buzzed, buzzed, buzzing, buzzes]◼◼◼ verb
[UK: bʌz] [US: ˈbəz]

drone [droned, droned, droning, drones]◼◻◻ verb
[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

bumble [bumbled, bumbled, bumbling, bumbles]◼◻◻ verb
[UK: ˈbʌm.bl̩] [US: ˈbʌm.bl̩]

zoom [zoomed, zoomed, zooming, zooms]◼◻◻ verb
[UK: zuːm] [US: ˈzuːm]

croon [crooned, crooned, crooning, croons]◼◻◻ verb
[UK: kruːn] [US: ˈkruːn]

zümmög ige
US

whir [whirred, whirred, whirring, whirs]◼◻◻ verb
[UK: wɜː(r)] [US: wɝːr]

zümmög ige

sing [sang, sung, singing, sings] irregular verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

zümmög ige
GB

whirr [whirred, whirred, whirring, whirrs] verb
[UK: wɜː(r)] [US: wɝːr]

zümmög ige

birr verb
[UK: ˈbɜː] [US: ˈbɝː]

bombinate verb
[UK: bˈɒmbɪnˌeɪt] [US: bˈɑːmbᵻnˌeɪt]

reel [reeled, reeled, reeling, reels] verb
[UK: riːl] [US: ˈriːl]

zümmög (dalt) ige

hum [hummed, hummed, humming, hums]◼◼◼ verb
[UK: hʌm] [US: ˈhəm]

zümmögés

buzz [buzzes]◼◼◼ noun
[UK: bʌz] [US: ˈbəz]

humming◼◼◻ noun
[UK: ˈhʌm.ɪŋ] [US: ˈhʌm.ɪŋ]

hum◼◼◻ noun
[UK: hʌm] [US: ˈhəm]

drone [drones]◼◻◻ noun
[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

droning noun
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

singing noun
[UK: ˈsɪŋɪŋ] [US: ˈsɪŋɪŋ]

zoom [zoomed, zoomed, zooming, zooms] verb
[UK: zuːm] [US: ˈzuːm]

zümmögő

buzzing◼◼◼ adjective
[UK: ˈbʌz.ɪŋ] [US: ˈbʌz.ɪŋ]

humming◼◼◻ adjective
[UK: ˈhʌm.ɪŋ] [US: ˈhʌm.ɪŋ]

buzzer [buzzers]◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌ.zə(r)] [US: ˈbʌ.zər]

droning◼◻◻ adjective
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

abuzz adjective
[UK: ə.ˈbʌz] [US: ə.ˈbʌz]

hummed◼◼◻ adjective
[UK: hʌmd] [US: ˈhəmd]

zümmögő csendes forrás

simmer[UK: ˈsɪ.mə(r)] [US: ˈsɪ.mər]

simmering noun
[UK: ˈsɪ.mər.ɪŋ] [US: ˈsɪ.mər.ɪŋ]

zümmögő szó főnév

buzzword [buzzwords] noun
[UK: ˈbʌz.wɜːd] [US: ˈbʌz.wərd]

zümmögött melléknév

hummed◼◼◼ adjective
[UK: hʌmd] [US: ˈhəmd]

zümmögve főnév

buzzing◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌz.ɪŋ] [US: ˈbʌz.ɪŋ]

átutazó vízum

transit visa◼◼◼[UK: ˈtræn.sɪt ˈviː.zə] [US: ˈtræn.zət ˈviː.zə]

az univerzum hőhalála

heat death of the universe

beutazási vízum

entry visa◼◼◼[UK: ˈen.tri ˈviː.zə] [US: ˈen.tri ˈviː.zə]

bevacizumab főnév

bevacizumab noun

célvízum főnév

entry visa noun
[UK: ˈen.tri ˈviː.zə] [US: ˈen.tri ˈviː.zə]

duzzadtfarkú oposszum (Philander opossum)

grey four-eyed opossum[UK: ɡreɪ fɔː(r) aɪd ə.ˈpɒ.səm] [US: ˈɡreɪ ˈfɔːr ˈaɪd oˈpɑː.səm]

gyűrűsfarkú oposszum főnév

ringtail [ringtails]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪŋ.teɪl] [US: ˈrɪŋ.ˌteɪl]

impresszum főnév

imprint [imprints]◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈprɪnt] [US: ˌɪm.ˈprɪnt]

flag (newspaper) [flags] noun
[UK: flæɡ] [US: ˈflæɡ]

impress [impresses] noun
[UK: ɪm.ˈpres] [US: ˌɪm.ˈpres]

12

You can find it in:

HungarianEnglish