Hungarian-English dictionary »

[loc] meaning in English

Showing results for loc
Search instead for [loc]
HungarianEnglish
lóca főnév

bench [benches]◼◼◼ noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

loccsan ige

splatter [splattered, splattered, splattering, splatters]◼◼◼ verb
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

splat◼◼◻ verb
[UK: splæt] [US: ˈsplæt]

splash [splashed, splashed, splashing, splashes]◼◻◻ verb
[UK: splæʃ] [US: ˈsplæʃ]

plop [plopped, plopped, plopping, plops]◼◻◻ verb
[UK: plɒp] [US: ˈplɑːp]

popple◼◼◼ verb
[UK: ˈpɑː.pəl] [US: ˈpɑː.pəl]

loccsanás főnév

splash [splashes]◼◼◼ noun
[UK: splæʃ] [US: ˈsplæʃ]

splashing◼◼◻ noun
[UK: ˈsplæʃ.ɪŋ] [US: ˈsplæʃ.ɪŋ]

splat◼◼◻ noun
[UK: splæt] [US: ˈsplæt]

lap [laps]◼◻◻ noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

dash [dashes] noun
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

plop [plops] noun
[UK: plɒp] [US: ˈplɑːp]

popple◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.pəl] [US: ˈpɑː.pəl]

loccsanás főnév
skót

jabble noun
[UK: dʒˈabəl] [US: dʒˈæbəl]

loccsant ige

splash [splashed, splashed, splashing, splashes]◼◼◼ verb
[UK: splæʃ] [US: ˈsplæʃ]

loccsantás (succussio) főnév

succussion [succussions] noun
[UK: sʌkˈʌʃən] [US: sʌkˈʌʃən]

loccsantással vizsgál (mellkast) ige

succuss [succussed, succussed, succussing, succusses] verb
[UK: sˈʌkʌs] [US: sˈʌkʌs]

loccsanva határozószó

plop adverb
[UK: plɒp] [US: ˈplɑːp]

lócitrom főnév

horse dung◼◼◼ noun
[UK: hɔːs dʌŋ] [US: ˈhɔːrs ˈdəŋ]

lőcs főnév

car-stake noun
[UK: kɑː(r) steɪk] [US: ˈkɑːr ˈsteɪk]

locs-pocs főnév

splash water noun
[UK: splæʃ ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈsplæʃ ˈwɒ.tər]

locsi-fecsi

chatterer [chatterers] noun
[UK: ˈtʃæ.tə.rə] [US: ˈtʃæ.tʌ.rər]

chattery adjective

piet adjective
[UK: ˈpaɪət] [US: ˈpaɪət]

tittle-tattle adjective
[UK: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩] [US: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩]

wag-tongue adjective
[UK: wæɡ tʌŋ] [US: ˈwæɡ ˈtəŋ]

locsifecsi

chatterbox◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæ.tə.bɒks] [US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

chatterer [chatterers]◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæ.tə.rə] [US: ˈtʃæ.tʌ.rər]

piffler adjective
[UK: pˈɪflə] [US: pˈɪflɚ]

locsifecsi személy főnév

flibbertigibbet noun
[UK: ˌflɪ.bə.tɪ.ˈdʒɪ.bɪt] [US: ˌflɪ.bə.tɪ.ˈdʒɪ.bɪt]

lócsimbe (Hippobosca equina) főnév

horse tick [horse ticks] noun
[UK: hɔːs tɪk] [US: ˈhɔːrs ˈtɪk]

tick-fly [tick-flies] irregular noun
[UK: tɪk flaɪ, tɪk flaɪz ] [US: tɪk flaɪ, tɪk flaɪz ]

lócsimbe (Hippobosca equina) főnév
áll

forest-fly noun
[UK: ˈfɒ.rɪst flaɪ] [US: ˈfɔː.rəst ˈflaɪ]

lócsiszár főnév

horse-dealer◼◼◼ noun
[UK: hɔːs ˈdiː.lə(r)] [US: ˈhɔːrs ˈdiː.lər]

horse-coper noun
[UK: hɔːs ˈkəʊ.pə] [US: ˈhɔːrs ˈkoʊ.pər]

lócsiszár főnév
GB

coper (horse dealer, horse-coper) [copers] noun
[UK: ˈkəʊ.pə] [US: ˈkoʊ.pər]

lőcsláb (genu varum, tibia vara) főnév

bow-leggedness noun
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

locsog ige

gab [gabbed, gabbed, gabbing, gabs]◼◼◼ verb
[UK: ɡæb] [US: ˈɡæb]

blither◼◼◼ verb
[UK: ˈblɪ.ðə] [US: ˈblɪ.ðər]

yak [yakked, yakked, yakking, yaks]◼◼◻ verb
[UK: jæk] [US: ˈjæk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish