English-Russian dictionary »

active vocabulary meaning in Russian

EnglishRussian
active vocabulary (words and phrases that someone commonly uses)
noun
[UK: ˈæk.tɪv vəˈk.æ.bjʊ.lə.ri]
[US: ˈæk.tɪv voˈkæ.bjə.ˌle.ri]

активная лексикаnoun
{f}

активный лексиконnoun
{m}

активный словарный запасnoun
{m}

активный словарьnoun
{m}