English-Latin dictionary »

have foreknowledge meaning in Latin

EnglishLatin
have foreknowledge verb

praeintelligo [praeintelligere, praeintellexi, praeintellectus] verb
(3rd) INTRANS

have foreknowledge of, get to know/become aware of/learn beforehand verb

praecognosco [praecognoscere, praecognovi, praecognitus] verb
(3rd) TRANS

You can find it in:

EnglishLatin