English-Hungarian dictionary » vom meaning in Hungarian

EnglishHungarian
vomer noun
[UK: vˈəʊmə]
[US: vˈoʊmɚ]

ekecsont (vomer, os vomer) főnév

vomer bone noun

ekecsont főnév

vomerine adjective
[UK: vˈəʊmriːn]
[US: vˈoʊmriːn]

ekecsonti (vomeralis) melléknév

ekecsonttal kapcsolatos (vomeralis) melléknév

vomero… noun
[UK: vɒmˈeərəʊ]
[US: vɑːmˈeroʊ]

ekecsont… (vomeralis) főnév

vomica noun
[UK: vˈɒmɪkə]
[US: vˈɑːmɪkə]

tályog (absecessus) főnév

tüdőkaverna (absecessu pulmonis) főnév

tüdőtályog (absecessu pulmonis) főnév

vomit [UK: ˈvɒ.mɪt]
[US: ˈvɑː.mət]

hány (gyomortartalmat)◼◼◼ ige

hányadék (vomito, vomitus)◼◼◻ főnév

hányás (vomito, vomitus)◼◼◻ főnév

kihány (gyomortartalmat)◼◼◻ ige

okádik◼◼◻ ige

kiad (gyomortartalmat) (átv)◼◻◻ ige

okád◼◻◻

rókázik◼◻◻ ige

okádás (vomito, vomitus) főnév

vomit-nut [UK: ˈvɒ.mɪt nʌt]
[US: ˈvɑː.mət ˈnət]

ebvészmag (Strychnos nux-vomica) (Strychni semen)

farkasmaszlag magva (Strychnos nux-vomica) (Strychni semen)

vomiting noun
[UK: ˈvɒ.mɪt.ɪŋ]
[US: ˈvɑː.mət.ɪŋ]

hányás (vomito, vomitus)◼◼◼ főnév

hányó főnév

vomiting of bile noun
[UK: ˈvɒ.mɪt.ɪŋ əv baɪl]
[US: ˈvɑː.mət.ɪŋ əv ˈbaɪl]

epehányás (vomitus bilosus) főnév

vomition noun
[UK: vəmˈɪʃən]
[US: vəmˈɪʃən]

hányás (vomito, vomitus) főnév

okádás főnév

vomitive (emetic, vomit, vomitive, nauseant) noun
[UK: ˈvɒ.mɪ.tɪv]
[US: ˈvɒ.mɪ.tɪv]

hánytatószer (emeticum) főnév

vomito (yellow fever, black vomit) noun
[UK: vəmˈiːtəʊ]
[US: vəmˈiːɾoʊ]

sárgaláz (febris flava) főnév

vomitorium noun
[UK: vˌɒmɪtˈɔːriəm]
[US: vˌɑːmɪtˈoːriəm]

cirkusz főnév

színház bejárata főnév

vomitory [UK: ˈvɒ.mɪ.tə.rɪ]
[US: vɑː.mɪ.ˌtɔː.riː]

hánytató◼◼◼ melléknév

hánytatószer◼◼◼ főnév

hányóedény (hajón) (vomitorium)

vomiturition noun
[UK: vˌɒmɪtʃərˈɪʃən]
[US: vˌɑːmɪtʃɚrˈɪʃən]

hányinger (vomituritio) főnév

öklendezés (vomituritio) főnév

vomitus noun
[UK: vˈɒmɪtəs]
[US: vˈɑːmɪɾəs]

hányadék (vomitus)◼◼◼ főnév

hányás (vomitus) főnév

black vomit noun
[UK: blæk ˈvɒ.mɪt]
[US: ˈblæk ˈvɑː.mət]

vérhányás (haematemesis, vomitus sanguineus) főnév

blood vomiting noun
[UK: blʌd ˈvɒ.mɪt.ɪŋ]
[US: ˈbləd ˈvɑː.mət.ɪŋ]

vérhányás (haematemesis) főnév

curvometer [UK: kɜːvˈɒmɪtə]
[US: kɜːvˈɑːmɪɾɚ]

görbületmérő főnév

útépítéshez

faecal vomiting noun
[UK: ˈfiː.siːz ˈvɒ.mɪt.ɪŋ]
[US: ˈfiː.siːz ˈvɑː.mət.ɪŋ]

bélsárhányás (miserere) főnév
GB

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies