English-Hungarian dictionary »

vim meaning in Hungarian

EnglishHungarian
vim noun
[UK: vɪm]
[US: ˈvɪm]

életerő◼◼◼ főnév

életkedv◼◼◻ főnév

energia◼◼◻ főnév

rámenősség◼◻◻ főnév

tetterő főnév

vimen [vimina] noun
[UK: vˈaɪmen]
[US: vˈaɪmen]

hajlékony ág főnév

kacs főnév

vékony főnév
növ

viminal adjective
[UK: vˈɪmɪnəl]
[US: vˈɪmɪnəl]

hajlékony ágakat hajtó melléknév
növ

hajlékony ágakból álló melléknév

vimineous adjective
[UK: vɪmˈaɪniəs]
[US: vɪmˈaɪniəs]

vesszőből font melléknév

Vimsite noun
[UK: vˈɪmzaɪt]
[US: vˈɪmzaɪt]

Vimszit (ásv) főnév

gravimeter [gravimeters] noun
[UK: ˈɡræ.və.ˌmi.tə(r)]
[US: ˈɡræ.və.ˌmi.tər]

graviméter◼◼◼ főnév
fiz

gravimetric adjective
[UK: ˌɡræ.və.ˈme.trɪk]
[US: ˌɡræ.və.ˈme.trɪk]

gravimetrikus◼◼◼ melléknév

gravimetriai◼◼◻ melléknév

súlyelemzési melléknév

súlymérési melléknév

gravimetry noun
[UK: ɡravˈɪmətri]
[US: ɡrævˈɪmətri]

gravimetria◼◼◼ főnév
fiz

súly szerinti elemzés főnév

pelvimeter [pelvimeters] noun
[UK: pelvˈɪmɪtə]
[US: pelvˈɪmᵻɾɚ]

medencekörző (pelviometer)◼◼◼ főnév

medencemérő (pelviometer) főnév

Put some vim into it! [UK: ˈpʊt sʌm vɪm ˈɪn.tə ɪt]
[US: ˈpʊt ˈsəm ˈvɪm ˌɪn.ˈtuː ˈɪt]

kapcsolj rá! (átv)

Nagyobb kedvvel!

You can find it in:

EnglishHungarian