English-Hungarian dictionary » upped meaning in Hungarian

Showing results for upp

Search instead for upped
EnglishHungarian
upper end of a table [UK: ˈʌ.pə(r) end əv ə ˈteɪb.l̩]
[US: ˈʌ.pər ˈend əv ə ˈteɪb.l̩]

asztal felső vége

asztalfő főnév

upper forms [UK: ˈʌ.pə(r) ˈfɔːmz]
[US: ˈʌ.pər ˈfɔːrmz]

felső osztályok

upper hand noun

dominancia főnév

ellenőrzés főnév

irányítás főnév

upper hold [UK: ˈʌ.pə(r) həʊld]
[US: ˈʌ.pər hoʊld]

felső raktár (hajón)

upper house noun
[UK: ˈʌ.pə(r) ˈhaʊs]
[US: ˈʌ.pər ˈhaʊs]

felsőház főnév

főrendiház főnév

upper jaw [UK: ˈʌ.pə(r) dʒɔː]
[US: ˈʌ.pər ˈdʒɒ]

felső állkapocs (maxilla)

upper Jurassic [UK: ˈʌ.pə(r) dʒʊ.ˈræ.sɪk]
[US: ˈʌ.pər dʒʊ.ˈræ.sɪk]

felső jura

felső jura-réteg

upper layer noun

felső réteg◼◼◼ főnév

fedőréteg◼◻◻ főnév

upper leather noun
[UK: ˈʌ.pə(r) ˈle.ðə(r)]
[US: ˈʌ.pər ˈle.ðər]

cipőfelsőbőr főnév

cipőfelsőrész főnév

felsőbőr főnév

felsőrész főnév

upper lid [UK: ˈʌ.pə(r) lɪd]
[US: ˈʌ.pər ˈlɪd]

felső szemhéj (palpebra superior)

upper lip [UK: ˈʌ.pə(r) lɪp]
[US: ˈʌ.pər ˈlɪp]

felső ajak (labium superior oris, labium superius)

upper middle class [UK: ˈʌ.pə(r) ˈmɪd.l̩ klɑːs]
[US: ˈʌ.pər ˈmɪd.l̩ ˈklæs]

felső középosztály

nagypolgári

nagypolgárság főnév

upper part of a country [UK: ˈʌ.pə(r) pɑːt əv ə ˈkʌntr.i]
[US: ˈʌ.pər ˈpɑːrt əv ə ˈkʌntr.i]

ország legtávolabb eső része

ország túlsó része

upper part of a river [UK: ˈʌ.pə(r) pɑːt əv ə ˈrɪ.və(r)]
[US: ˈʌ.pər ˈpɑːrt əv ə ˈrɪ.vər]

folyó felső folyása

folyó felső szakasza

upper plate noun
[UK: ˈʌ.pə(r) pleɪt]
[US: ˈʌ.pər ˈpleɪt]

felső protézis főnév

upper reaches of the Thames [UK: ˈʌ.pə(r) ˈriː.tʃɪz əv ðə ˈtemz]
[US: ˈʌ.pər ˈriː.tʃəz əv ðə ˈtemz]

Temze felső szakasza

upper respiratory tract [UK: ˈʌ.pə(r) rɪ.ˈspɪ.rət.r̩i trækt]
[US: ˈʌ.pər ˈre.spə.rə.ˌtɔː.ri ˈtrækt]

felső légutak (tractus respiratorius superior)◼◼◼

upper school [UK: ˈʌ.pə(r) skuːl]
[US: ˈʌ.pər ˈskuːl]

felső tagozat

upper servants [UK: ˈʌ.pə(r) ˈsɜː.vənts]
[US: ˈʌ.pər ˈsɝː.vənts]

belső személyzet

upper side

felső oldal◼◼◼

upper spool [UK: ˈʌ.pə(r) spuːl]
[US: ˈʌ.pər ˈspuːl]

adogató orsó

etető orsó

felső orsó

upper story [UK: ˈʌ.pə(r) ˈstɔː.ri]
[US: ˈʌ.pər ˈstɔː.ri]

agy (átv) főnév

emelet főnév

fej (átv) ige főnév

felső emelet

123

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies