English-Hungarian dictionary » to belie meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be disposed to believe that [UK: bi dɪ.ˈspəʊzd tuː bɪ.ˈliːv ðæt]
[US: bi dɪˈspoʊzd ˈtuː bə.ˈliːv ˈðæt]

hajlamos azt hinni, hogy …

hajlandó azt hinni, hogy …

come to believe something [UK: kʌm tuː bɪ.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈkəm ˈtuː bə.ˈliːv ˈsʌm.θɪŋ]

kezd (vm)lyen belátásra jutni

kezd (vmit) hinni ige

give somebody to believe something verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di tuː]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː]

okot ad arra, hogy vk elhiggyen (vmit) ige

okot szolgáltat arra, hogy vk elhiggyen (vmit) ige

give somebody to believe that [UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di tuː bɪ.ˈliːv ðæt]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː bə.ˈliːv ˈðæt]

elhiteti vkvel, hogy …

hard-to-believe [UK: hɑːd tuː bɪ.ˈliːv]
[US: ˈhɑːrd ˈtuː bə.ˈliːv]

nehezen hihető

I am disposed to believe that [UK: ˈaɪ əm dɪ.ˈspəʊzd tuː bɪ.ˈliːv ðæt]
[US: ˈaɪ ˈæm dɪˈspoʊzd ˈtuː bə.ˈliːv ˈðæt]

hajlandó vagyok azt hinni, hogy …

I have come to believe that [UK: ˈaɪ həv kʌm tuː bɪ.ˈliːv ðæt]
[US: ˈaɪ həv ˈkəm ˈtuː bə.ˈliːv ˈðæt]

kezdem azt hinni, hogy …

relating to believers of Islam [UK: rɪ.ˈleɪt.ɪŋ tuː bɪ.ˈliː.vəz əv ˈɪz.lɑːm]
[US: rə.ˈleɪt.ɪŋ ˈtuː bə.ˈliː.vərz əv ˈɪz.lɑːm]

iszlám hívőihez tartozó

muszlim melléknév

muzulmán melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies