English-Hungarian dictionary »

the statement sounds improbable meaning in Hungarian

EnglishHungarian
the statement sounds improbable [UK: ðə ˈsteɪt.mənt ˈsaʊndz ɪm.ˈprɒ.bəb.l̩]
[US: ðə ˈsteɪt.mənt ˈsaʊndz ˌɪm.ˈprɑː.bəb.l̩]

az állítás valószínűtlennek tűnik (átv)

az állítás valószínűtlenül hangzik

You can find it in:

EnglishHungarian