English-Hungarian dictionary » tenon meaning in Hungarian

EnglishHungarian
tenon noun
[UK: ˈte.nən]
[US: ˈte.nən]

beeresztés főnév

csap főnév

csapoz (gerendákat) főnév

ereszték főnév

fakötés főnév

vezetőborda főnév

tenon saw noun
[UK: ˈte.nən ˈsɔː]
[US: ˈte.nən ˈsɔː]

csapfűrész főnév

illesztőfűrész főnév

tenon that is too easy in its mortise [UK: ˈte.nən ðæt ɪz tuː ˈiː.zi ɪn ɪts ˈmɔː.tɪs]
[US: ˈte.nən ˈðæt ˈɪz ˈtuː ˈiː.zi ɪn ˈɪts ˈmɔːr.tɪs]

túl lazán illeszkedő csap

tenoning-machine noun
[UK: tˈenɒnɪŋməʃˈiːn]
[US: tˈenɑːnɪŋməʃˈiːn]

csapozógép főnév

kelelőgép főnév

end-tenon [UK: end ˈte.nən]
[US: ˈend ˈte.nən]

illesztő csap

Stenonite noun
[UK: stˈenənˌaɪt]
[US: stˈenənˌaɪt]

Stenonit (ásv) főnév

tusk-tenon [UK: tʌsk ˈte.nən]
[US: ˈtəsk ˈte.nən]

lépcsős ereszték

lépcsős főnév
műsz épít

rögzítő csap

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies