English-Hungarian dictionary » smarten meaning in Hungarian

EnglishHungarian
smarten verb
[UK: ˈsmɑːt.n̩]
[US: ˈsmɑːr.tn̩]

élénkül ige

feldíszít ige

felélénkít ige

felélénkül ige

smarten oneself up [UK: ˈsmɑːt.n̩ wʌn.ˈself ʌp]
[US: ˈsmɑːr.tn̩ wʌn.ˈself ʌp]

kicsinosítja magát

kicsípi magát (átv) ige

You can find it in:

EnglishHungarian