English-Hungarian dictionary »

signet meaning in Hungarian

EnglishHungarian
signet [signets] noun
[UK: ˈsɪɡ.nɪt]
[US: ˈsɪɡ.net]

pecsét◼◼◼ főnév

pecsétnyomó◼◻◻ főnév

signet-ring [signet-rings] noun
[UK: ˈsɪɡ.nɪt rɪŋ]
[US: ˈsɪɡ.net ˈrɪŋ]

pecsétgyűrű◼◼◼ főnév

put one's signet to something verb
[UK: ˈpʊt wʌnz ˈsɪɡ.nɪt tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈpʊt wʌnz ˈsɪɡ.net ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

megpecsétel (vmit) ige

writer to the signet [UK: ˈraɪt.ə(r) tuː ðə ˈsɪɡ.nɪt]
[US: ˈraɪt.ər ˈtuː ðə ˈsɪɡ.net]

bírósági tisztviselő

You can find it in:

EnglishHungarian