English-Hungarian dictionary »

sends meaning in Hungarian

Showing results for send
Search instead for sends
EnglishHungarian
send [sent, sent] irregular verb
[UK: send sent sent]
[US: ˈsend ˈsent ˈsent]

küld◼◼◼ ige

elküld◼◼◻ ige

vet◼◼◻ ige

send [sent, sent, sending, sends] verb
[UK: send]
[US: ˈsend]

küldés◼◼◻ ige

send [sent, sent (mail)] irregular verb
[UK: send sent sent]
[US: ˈsend ˈsent ˈsent]

felad (levelet)◼◻◻ ige

send [sent, sent] irregular verb
[UK: send sent sent]
[US: ˈsend ˈsent ˈsent]

hajt◼◻◻ ige

repít◼◻◻ ige

send [sent, sent, sending, sends] verb
[UK: send]
[US: ˈsend]

eljuttat◼◻◻ ige

send [sent, sent] irregular verb
[UK: send sent sent]
[US: ˈsend ˈsent ˈsent]

hajít◼◻◻ ige

send [sent, sent, sending, sends] verb
[UK: send]
[US: ˈsend]

bukás (hajóé hullámba) ige

emelő hatás ige

erős bukdácsolás ige

erősen bukdácsol ige

felemelkedő mozgás ige

felemelődik ige

felfelé nyomódik ige

hullámcsapás ige

orr irányában való erős himbálás ige

send a cable [UK: send ə ˈkeɪb.l̩]
[US: ˈsend ə ˈkeɪb.l̩]

táviratot küldeni

send a horse out to grass [UK: send ə hɔːs ˈaʊt tuː ɡrɑːs]
[US: ˈsend ə ˈhɔːrs ˈaʊt ˈtuː ˈɡræs]

lovat legelőre csap (átv)

lovat legelőre kicsap (átv)

lovat zöldtakarmányra fog

send a letter [UK: send ə ˈle.tə(r)]
[US: ˈsend ə ˈle.tər]

leveled küld

send a letter by hand [UK: send ə ˈle.tə(r) baɪ hænd]
[US: ˈsend ə ˈle.tər baɪ ˈhænd]

küldönccel küld levelet

send a message verb
[UK: send ə ˈme.sɪdʒ]
[US: ˈsend ə ˈme.sədʒ]

üzen◼◼◼ ige

send a message for somebody [UK: send ə ˈme.sɪdʒ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈsend ə ˈme.sədʒ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

értesítést küld vk részére

üzenetet küld vk részére

send a wire verb
[UK: send ə ˈwaɪə(r)]
[US: ˈsend ə ˈwaɪər]

táviratozik ige

send along verb

elküld vkt, vmt ige

send an ounce of lead into somebody's head [UK: send ən aʊns əv liːd ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di hed]
[US: ˈsend ˈæn ˈaʊns əv ˈled ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

agyonlő vkt

golyót röpít vk fejébe (átv)

send an SMS [UK: send ən]
[US: ˈsend ˈæn]

sms-ezik ige

SMS-t küld

send away verb
[UK: send ə.ˈweɪ]
[US: ˈsend ə.ˈweɪ]

elküld◼◼◼ ige

elbocsát ige

send back verb
[UK: send ˈbæk]
[US: ˈsend ˈbæk]

visszaküld◼◼◼ ige

send by goods train [UK: send baɪ ɡʊdz treɪn]
[US: ˈsend baɪ ˈɡʊdz ˈtreɪn]

teheráruként küld

send by post [UK: send baɪ pəʊst]
[US: ˈsend baɪ poʊst]

postán küld

send collect [UK: send kə.ˈlekt]
[US: ˈsend kə.ˈlekt]

utánvéttel küld

send down verb
[UK: send daʊn]
[US: ˈsend ˈdaʊn]

leküld◼◼◼ ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian