English-Hungarian dictionary »

scrutiny meaning in Hungarian

EnglishHungarian
scrutiny [scrutinies] noun
[UK: ˈskruː.tɪ.ni]
[US: ˈskruː.tə.ni]

ellenőrzés◼◼◼ főnév

alapos vizsgálat◼◼◼ főnév

kutatás◼◼◻ főnév

részletekbe menő vizsgálat◼◻◻ főnév

alapos megvizsgálás főnév

Scrutinyite noun
[UK: skrˈuːtɪniˌaɪt]
[US: skrˈuːtɪnɪˌaɪt]

Scrutinyit (ásv) főnév

be under scrutiny

gondos vizsgálat tárgya

You can find it in:

EnglishHungarian