English-Hungarian dictionary »

sabre meaning in Hungarian

EnglishHungarian
sabre [sabred, sabred, sabring, sabres] verb
[UK: ˈseɪ.bə(r)]
[US: ˈseɪ.bər]

kaszabol◼◻◻ ige
GB

lekaszabol ige
GB

sabre [sabres] noun
[UK: ˈseɪ.bə(r)]
[US: ˈseɪ.bər]

kard◼◼◼ főnév
GB

szablya◼◼◼ főnév
GB

boksz főnév

sabre carp noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) kɑːp]
[US: ˈseɪ.bər ˈkɑːrp]

garda (Pelecus cultratus) főnév

sabre fencing noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) ˈfens.ɪŋ]
[US: ˈseɪ.bər ˈfens.ɪŋ]

kardvívás főnév
GB

sabre-bayonett noun
[UK: ˈseɪ.bə(r)]
[US: ˈseɪ.bər]

szuronykard főnév
GB

sabre-fencing noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) ˈfens.ɪŋ]
[US: ˈseɪ.bər ˈfens.ɪŋ]

kardvívás főnév
GB

sabre-rattler noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) ˈræt.lə(r)]
[US: ˈseɪ.bər ˈræ.tə.lər]

kardcsörtető főnév
GB

sabre-rattling noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) ˈræt.l̩.ɪŋ]
[US: ˈseɪ.bər ˈrætl.ɪŋ]

kardcsörtetés főnév
GB

sabre-tooth noun
[UK: ˈseɪ.bə(r) tuːθ]
[US: ˈseɪ.bər ˈtuːθ]

kardfog főnév

sabre-toothed cat [UK: ˈseɪ.bə(r) tuːθt kæt]
[US: ˈseɪ.bər ˈtuːθt kæt]

SmilodonGB

sabred [UK: ˈseɪ.bəd]
[US: ˈseɪ.bəd]

karddal felfegyverzettGB

kardos melléknév
GB

kardot viselőGB

sabrefish noun
[UK: sˈabrefɪʃ]
[US: sˈæbrefɪʃ]

garda (Pelecus cultratus) főnév

sabres noun

kard◼◼◼ főnév

sabretache noun
[UK: ˈsæ.bə.tæʃ]
[US: ˈsæ.bə.tæʃ]

huszártarsoly főnév
GB

kardhüvelytáska főnév
GB

oldaltáska főnév

tarsoly◼◼◼ főnév

violet sabrewing [UK: ˈvaɪə.lət]
[US: ˈvaɪə.lət]

lila kardszárnyú kolibri (Campylopterus hemileucurus)

You can find it in:

EnglishHungarian