English-Hungarian dictionary » ronde meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ronde noun
[UK: rˈɒnd]
[US: rˈɑːnd]

rond-betűtípus rondírás főnév
nyomd

rondeau noun
[UK: ˈrɒn.dəʊ]
[US: ranˈdoʊ]

10 v 13 soros időmértékes versforma főnév

rondó◼◼◼ főnév

rondel noun
[UK: ˈrɒn.dl̩]
[US: ˈrɒn.dl̩]

10 v 13 soros időmértékes versforma főnév

rondó főnév

fronded adjective
[UK: ˈfrɔːŋdɪd ]
[US: ˈfrɑndɪd ]

lombos melléknév

Frondelite noun
[UK: frˈɒndɪlˌaɪt]
[US: frˈɑːndɪlˌaɪt]

Frondelit (ásv) főnév

frondescence noun
[UK: frəndˈesəns]
[US: frəndˈesəns]

lombosodás főnév
növ

frondescent adjective
[UK: frəndˈesənt]
[US: frəndˈesənt]

lombosodó melléknév
növ

frondeur noun
[UK: frəndˈɜː]
[US: frəndˈʊr]

ellenzékieskedő ember főnév

nyughatatlan ember főnév

You can find it in:

EnglishHungarian