English-Hungarian dictionary »

repulsive meaning in Hungarian

EnglishHungarian
repulsive adjective
[UK: rɪ.ˈpʌl.sɪv]
[US: ri.ˈpʌl.sɪv]

visszataszító◼◼◼ melléknév

undorító◼◼◼ melléknév

taszító (erő)◼◼◻ melléknév

ellenszenves◼◻◻ melléknév

elutasító◼◻◻ melléknév

ledorongoló melléknév

repulsive-looking [UK: rɪ.ˈpʌl.sɪv ˈlʊkɪŋ]
[US: ri.ˈpʌl.sɪv ˈlʊkɪŋ]

ellenszenves külsejű

undorító külsejű

repulsively adverb
[UK: rɪ.ˈpʌl.sɪ.vli]
[US: rɪ.ˈpʌl.sɪ.vli]

undorítóan◼◼◼ határozószó

visszataszítóan◼◼◼ határozószó

ellenszenvesen határozószó

elutasítóan határozószó

repulsiveness noun
[UK: rɪˈpʌlsɪvnəs ]
[US: riˈpʌlsɪvnəs ]

ellenszenvesség főnév

elutasító magatartás főnév

visszataszító jelleg főnév

You can find it in:

EnglishHungarian