English-Hungarian dictionary »

repose meaning in Hungarian

EnglishHungarian
repose [reposed, reposed, reposing, reposes] verb
[UK: rɪ.ˈpəʊz]
[US: rɪˈpoʊz]

pihen◼◼◼ ige

helyez◼◼◼ ige

nyugszik◼◼◻ ige

fekszik◼◻◻ ige

pihentet◼◻◻ ige

fektet◼◻◻ ige

lefektet◼◻◻ ige

nyugtat◼◻◻ ige

repose [UK: rɪ.ˈpəʊz]
[US: rɪˈpoʊz]

nyugalom◼◼◼ főnév

pihenés◼◼◻ főnév

letesz

nyugalmi helyzet

repose confidence in somebody [UK: rɪ.ˈpəʊz ˈkɒn.fɪ.dəns ɪn ˈsʌm.bə.di]
[US: rɪˈpoʊz ˈkɑːn.fə.dəns ɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

belehelyezi a bizalmát vkbe

repose on verb
[UK: rɪ.ˈpəʊz ɒn]
[US: rɪˈpoʊz ɑːn]

épül ige

repose oneself verb
[UK: rɪ.ˈpəʊz wʌn.ˈself]
[US: rɪˈpoʊz wʌn.ˈself]

lepihen ige

reposed adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊzd]
[US: rɪˈpoʊzd]

lefektetett melléknév

megnyugodott melléknév

megnyugtatott melléknév

megpihent melléknév

nyugalomba helyezett melléknév

reposeful adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊz.fəl]
[US: rɪˈpo.ʊz.fəl]

nyugodt◼◼◼ melléknév

kipihent melléknév

megnyugtató melléknév

pihent melléknév

pihentető melléknév

angle of repose [UK: ˈæŋ.ɡl̩ əv rɪ.ˈpəʊz]
[US: ˈæŋ.ɡl̩ əv rɪˈpoʊz]

csúszó határszög

nyugalmi súrlódás szöge

prepose [preposed, preposed, preposing, preposes] verb
[UK: prɪpˈəʊz]
[US: prɪpˈoʊz]

elébe tesz ige

eléje ige

helyez ige

You can find it in:

EnglishHungarian