English-Hungarian dictionary »

regression meaning in Hungarian

EnglishHungarian
regression [regressions] noun
[UK: rɪ.ˈɡreʃ.n̩]
[US: rə.ˈɡreʃ.n̩]

regresszió (regressio)◼◼◼ főnév

regressziós◼◼◼ főnév

visszafejlődés (regressio)◼◼◻ főnév

visszatérés (regressio)◼◻◻ főnév

hátrálás◼◻◻ főnév

tenger visszahúzódása főnév

visszafelé haladás főnév

regression analysis [regression analyses] noun
[UK: rɪ.ˈɡreʃ.n̩ ə.ˈnæ.lə.sɪs]
[US: rə.ˈɡreʃ.n̩ ə.ˈnæ.lə.səs]

regressziós elemzés (statisztikai)◼◼◼ főnév

regresszióanalízis főnév

regression line [regression lines] noun

regressziós egyenes◼◼◼ főnév

caudal regression in chicken embryo [UK: ˈkɑː.dəl rɪ.ˈɡreʃ.n̩ ɪn ˈtʃɪkɪn ˈem.brɪəʊ]
[US: ˈkɑː.dəl rə.ˈɡreʃ.n̩ ɪn ˈtʃɪkən ˈem.briˌo.ʊ]

farokregressziós csirke (syndroma)

linear regression [linear regressions] noun
[UK: ˈlɪ.nɪə(r) rɪ.ˈɡreʃ.n̩]
[US: ˈlɪ.niər rə.ˈɡreʃ.n̩]

lineáris regresszió◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian