English-Hungarian dictionary »

reden meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for red
Search instead for reden
HungarianEnglish
Red Hat Linux telepítési csomagformátum főnév

RPM (Red Hat Package Manager) [RPMs] noun

redaktor (hírlapé, cikké) főnév

redactor [redactors] noun
[UK: rɪ.ˈdæk.tə] [US: rɪ.ˈdæk.tə]

Redding főnév

Redding [Reddings]◼◼◼ noun
[UK: ˈred.ɪŋ] [US: ˈred.ɪŋ]

Reddingit (ásv) főnév

Reddingite noun
[UK: rˈedɪŋɡˌaɪt] [US: rˈedɪŋɡˌaɪt]

redélyzet főnév

espailer noun
[UK: espˈeɪlə] [US: espˈeɪlɚ]

redemptorissza (rendtag) főnév
egyh

redemptorist noun
[UK: rɪdˈemptɔːrˌɪst] [US: rɪdˈemptoːrˌɪst]

redesztilláció főnév

redistillation [redistillations]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːˌdɪstɪˈleɪʃən ] [US: ˌriˌdɪstəˈleɪʃən ]

redesztillál ige

redistill [redistilled, redistilled, redistilling, redistills] verb
[UK: ˌriːdɪˈstɪl ] [US: ˌridɪˈstɪl ]

Redgillit (ásv) főnév

Redgillite noun
[UK: rˈedʒɪlˌaɪt] [US: rˈedʒɪlˌaɪt]

Redingtonit (ásv) főnév

Redingtonite noun
[UK: rɪdˈɪŋtənˌaɪt] [US: rɪdˈɪŋtənˌaɪt]

Redledgeit (ásv) főnév

Redledgeite noun
[UK: rˈedəldʒˌaɪt] [US: rˈedəldʒˌaɪt]

Redneck főnév

redneck◼◼◼ noun
[UK: ˈred.nek] [US: ˈred.ˌnek]

redő főnév

fold [folds]◼◼◼ noun
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

pleat [pleats]◼◻◻ noun
[UK: pliːt] [US: ˈpliːt]

crease [creases]◼◻◻ noun
[UK: kriːs] [US: ˈkriːs]

pucker [puckers]◼◻◻ noun
[UK: ˈpʌkə(r)] [US: ˈpʌkər]

tuck [tucks]◼◻◻ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

corrugation [corrugations] noun
[UK: ˌkɒ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌkɒ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]

plait [plaits] noun
[UK: plæt] [US: ˈpleɪt]

ply noun
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

ruga [rugae] irregular noun
[UK: rˈuːɡə rˈuːɡiː] [US: rˈuːɡɚ rˈuːɡiː]

seam [seams] noun
[UK: siːm] [US: ˈsiːm]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redő (corrugum, ruga) főnév

crumpling noun
[UK: ˈkrʌm.pl̩ɪŋ] [US: ˈkrʌm.pl̩ɪŋ]

redő (frenulum) főnév

frenulum [frenula] noun
[UK: frˈenjʊləm] [US: frˈenjʊləm]

redő (frenulum, plica) főnév

wrinkle [wrinkles]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪŋk.l̩] [US: ˈrɪŋk.l̩]

frill [frills]◼◻◻ noun
[UK: frɪl] [US: ˈfrɪl]

redő (frenulum, ruga) főnév

crinkle [crinkles]◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɪŋk.l̩] [US: ˈkrɪŋk.l̩]

crinkling noun
[UK: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ] [US: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ]

redő (plica) főnév

plica [plicae] noun
[UK: ˈplaɪk.ə] [US: ˈplaɪk.ə]

redő nélküli melléknév

unlined adjective
[UK: ʌn.ˈlaɪnd] [US: ʌn.ˈlaɪnd]

redők közti (interplicalis) melléknév

interplical adjective
[UK: ˌɪntəplˈɪkəl] [US: ˌɪntɚplˈɪkəl]

redőkbe hull főnév

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkbe húz

pucker[UK: ˈpʌkə(r)] [US: ˈpʌkər]

redőkbe rak

full[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

redőkbe rendez főnév

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkbe szed

ruckle[UK: ˈrəkəl] [US: ˈrəkəl]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

redőkben omlik ige

hang [hung, hung, hanging, hangs] irregular verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]

Redonda főnév

Redonda◼◼◼ noun
[UK: rɪdˈɒndə] [US: rɪdˈɑːndə]

12

You can find it in:

EnglishHungarian