English-Hungarian dictionary »

quaver meaning in Hungarian

EnglishHungarian
quaver [quavered, quavered, quavering, quavers] verb
[UK: ˈkweɪ.və(r)]
[US: ˈkweɪ.vər]

remeg (hang)◼◼◻ ige

reszket (hang)◼◻◻ ige

rezeg (hang) ige

trilláz ige

quaver [quavers] noun
[UK: ˈkweɪ.və(r)]
[US: ˈkweɪ.vər]

remegés (hangé)◼◼◼ főnév

reszketés (hangé)◼◻◻ főnév

trilla◼◻◻ főnév

hangrezgés főnév

nyolcadhang főnév
GB

quaver [UK: ˈkweɪ.və(r)]
[US: ˈkweɪ.vər]

nyolcad (hangjegy)◼◼◻

reszkető hangon mond

quaver rest [UK: ˈkweɪ.və(r) rest]
[US: ˈkweɪ.vər ˈrest]

nyolcad szünet

nyolcad szünetjel

quaverer noun
[UK: ˈkweɪvərə ]
[US: ˈkweɪvərər ]

tremolózó főnév

trillázó főnév

quavering adjective
[UK: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]
[US: ˈkweɪ.vər.ɪŋ]

remegő◼◼◼ melléknév

reszkető◼◻◻ melléknév

reszketős◼◻◻ melléknév

trillázó◼◻◻ melléknév

remegős melléknév

tremolózó melléknév

quaveringly adverb
[UK: ˈkweɪvərɪŋli ]
[US: ˈkweɪvərɪŋli ]

elcsukló hangon határozószó

remegő hangon határozószó

reszkető hangon határozószó

quavery adjective
[UK: ˈkweɪ.və.rɪ]
[US: ˈkweɪ.və.riː]

remegő◼◼◼ melléknév

reszketős◼◼◼ melléknév

állhatatlan melléknév

remegős melléknév

reszkető melléknév

demisemiquaver (thirty-second note) [UK: dɪmˈaɪsmɪkwˌeɪvə]
[US: dɪmˈaɪsmɪkwˌeɪvɚ]

harmincketted hangjegy

semidemiquaver noun
[UK: sˌemɪdˈemɪkwˌeɪvə]
[US: sˌemɪdˈemɪkwˌeɪvɚ]

harmincketted hangjegy főnév

semidemisemiquaver noun
[UK: sˌemɪdɪmˈaɪsmɪkwˌeɪvə]
[US: sˌemɪdɪmˈaɪsmɪkwˌeɪvɚ]

hatvannegyed hangjegy főnév

semiquaver noun
[UK: ˈse.mɪ.kweɪ.və(r)]
[US: ˈse.mɪ.kweɪ.vər]

tizenhatod◼◼◼ főnév

tizenhatod hangjegy főnév

semiquaver rest [UK: ˈse.mɪ.kweɪ.və(r) rest]
[US: ˈse.mɪ.kweɪ.vər ˈrest]

tizenhatod szünet

tizenhatod szünetjel

You can find it in:

EnglishHungarian