English-Hungarian dictionary » proportion meaning in Hungarian

EnglishHungarian
proportionate adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

aránylagos melléknév

proportionate to verb

arányos◼◼◼ melléknév

hozzászab ige

proportionately adverb
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət.li]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət.li]

arányosan◼◼◼ határozószó

proportioned adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩d]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩d]

arányú melléknév

proportioner noun
[UK: prəˈpɔːʃənə ]
[US: prəˈpɔrʃənər ]

adagoló főnév

proportioning noun
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩.ɪŋ]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩.ɪŋ]

alakítás főnév

arányos szétosztás

arányosítás főnév

tagolás főnév

proportionless adjective
[UK: prəˈpɔːʃənləs ]
[US: prəˈpɔrʃənləs ]

aránytalan melléknév

aszimmetrikus melléknév

proportionment noun
[UK: prəˈpɔːʃənmənt ]
[US: prəˈpɔrʃənmənt ]

arányba hozás főnév

arányos elosztás főnév

beosztás főnév

kimérés főnév

kiszabás főnév

proportions [UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩z]
[US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩z]

méretek főnév

tagoltság főnév

viszonyok

arithmetic proportion [UK: ə.ˈrɪθ.mə.tɪk prə.ˈpɔːʃ.n̩]
[US: ˌe.ˌrɪθ.ˈme.tɪk prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

számtani arány

assume considerable proportions [UK: ə.ˈsjuːm kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ prə.ˈpɔːʃ.n̩z]
[US: ə.ˈsuːm kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ prə.ˈpɔːr.ʃn̩z]

nagy méreteket ölt

be directly proportional adjective
[UK: bi dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: bi də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

egyenes arányosságú melléknév

be directly proportional to something [UK: bi dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

egyenes arányban van (vmivel)

be in proportion (to) verb

aránylik valamihez ige

be out of all proportion to something [UK: bi ˈaʊt əv ɔːl prə.ˈpɔːʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˈaʊt əv ɔːl prə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

nem áll arányban (vmivel)

be out of proportion adjective
[UK: bi ˈaʊt əv prə.ˈpɔːʃ.n̩]
[US: bi ˈaʊt əv prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

aránytalan◼◼◼ melléknév

bear no proportion to something [UK: beə(r) nəʊ prə.ˈpɔːʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈber ˈnoʊ prə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

nem áll arányban (vmivel)

bear proportion to something [UK: beə(r) prə.ˈpɔːʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈber prə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

arányban áll (vmivel)

direct proportion [UK: dɪ.ˈrekt prə.ˈpɔːʃ.n̩]
[US: də.ˈrekt prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

egyenes arány

directly proportional [UK: dɪ.ˈrekt.li prə.ˈpɔːʃ.n̩əl]
[US: də.ˈrekt.li prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

egyenesen arányos◼◼◼

disproportion noun
[UK: ˌdɪ.sprə.ˈpɔːʃ.n̩]
[US: ˌdɪ.sprə.ˈpɔːr.ʃn̩]

aránytalanság◼◼◼ főnév

aránytalanná tesz főnév

egyenlőtlenség főnév

disproportional adjective
[UK: dˌɪsprəpˈɔːʃənəl]
[US: dˌɪsprəpˈoːrʃənəl]

aránytalan◼◼◼ melléknév

disproportionality noun

aránytalanság◼◼◼ főnév

disproportionate adjective
[UK: ˌdɪ.sprə.ˈpɔː.ʃə.nət]
[US: ˌdɪ.sprə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

aránytalan◼◼◼ melléknév

disproportionately adverb
[UK: ˌdɪ.sprə.ˈpɔː.ʃə.nət.li]
[US: ˌdɪ.sprə.ˈpɔːr.ʃə.nət.li]

aránytalanul◼◼◼ határozószó

egyenlőtlenül határozószó

disproportionateness noun
[UK: ˌdɪsprəˈpɔːʃnɪtnəs ]
[US: ˌdɪsprəˈpɔrʃənɪtnəs ]

aránytalanság főnév

123

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies