English-Hungarian dictionary »

plato meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Plato (greek philosopher) noun
[UK: plato]
[US: ˈpleɪto.ʊ]

Platón◼◼◼ főnév

Platonic adjective
[UK: plə.ˈtɒ.nɪk]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk]

plátói◼◼◼ melléknév

platonic adjective
[UK: plə.ˈtɒ.nɪk]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk]

eszményi◼◼◼ melléknév

platonikus◼◼◼ melléknév

elméleti◼◼◻ melléknév

nem gyakorlati melléknév

Platón követője melléknév

teoretikus melléknév

tettekben nem nyilvánuló melléknév

tiszta melléknév

platonic doctrine of reminiscence [UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈdɒk.trɪn əv ˌre.mɪ.ˈnɪsns]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈdɑːk.trən əv ˌre.mə.ˈnɪ.səns]

platóni reminiszcencia-elmélet

platonic love [UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈlʌv]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈlʌv]

plátói szerelem◼◼◼

platonic period [UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈpɪə.rɪəd]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈpɪ.riəd]

25695 év

plátói év

Platonic solid noun
[UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈsɒ.lɪd]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈsɑː.ləd]

szabályos test főnév

Platonic solid (any one of five polyhedra) noun
[UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈsɒ.lɪd]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈsɑː.ləd]

platóni test◼◼◼ főnév

platonic year [UK: plə.ˈtɒ.nɪk ˈjiə(r)]
[US: plə.ˈtɑː.nɪk ˈjɪr̩]

25695 év

plátói év

platonically [UK: pləˈtɒnɪk(ə)li ]
[US: pləˈtɑnɪk(ə)li ]

plátóian◼◼◼ határozószó

platonikusan◼◼◼

eszményien◼◼◻ határozószó

plátói módon◼◼◻ határozószó

platonics [UK: pləˈtɒnɪks ]
[US: pləˈtɑnɪks ]

plátói szerelem

szerelmi ömlengés

tisztán lelki kapcsolat

Platonism noun
[UK: plˈatənˌɪzəm]
[US: plˈætənˌɪzəm]

platonizmus főnév

platonism noun
[UK: plˈatənˌɪzəm]
[US: plˈætənˌɪzəm]

Plátó filozófiai rendszere főnév

platonist [UK: ˈpleɪ.tə.nəst]
[US: ˈpleɪ.tə.nəst]

platonista◼◼◼ melléknév

Plátó követője főnév

platonikus főnév

platonistic adjective
[UK: plˌatənˈɪstɪk]
[US: plˌætənˈɪstɪk]

platonikus melléknév

platonista melléknév

platonize verb
[UK: plˈatənˌaɪz]
[US: plˈætənˌaɪz]

Plátó eszméivel magyaráz ige

Plátó felfogását vallja ige

Plátó tanait vallja ige

Plátó tanaival magyaráz ige

Platón eszméivel magyaráz ige

Platón felfogását vallja ige

Platón tanait vallja ige

Platón tanaival magyaráz ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian