English-Hungarian dictionary »

pigment meaning in Hungarian

EnglishHungarian
pigment [pigments] noun
[UK: ˈpɪɡ.mənt]
[US: ˈpɪɡ.mənt]

pigment◼◼◼ főnév

színezőanyag◼◼◻ főnév

festőanyag főnév

pigment finish [UK: ˈpɪɡ.mənt ˈfɪ.nɪʃ]
[US: ˈpɪɡ.mənt ˈfɪ.nɪʃ]

fedő festékréteg

pigment-cell [pigment-cells] noun
[UK: ˈpɪɡ.mənt sel]
[US: ˈpɪɡ.mənt ˈsel]

pigmentsejtecske főnév
biol

pigmental adjective
[UK: pɪɡ.ˈmentl]
[US: pɪɡ.ˈmentl]

festő (bőrben) melléknév
biol

színező melléknév

pigmentary adjective
[UK: pɪɡ.mɪn.tə.rɪ]
[US: pɪɡ.mɪn.tə.rɪ]

bőrben melléknév
biol

festő melléknév

pigmentes melléknév

színező melléknév

pigmentary layer noun
[UK: pɪɡ.mɪn.tə.rɪ ˈleɪə(r)]
[US: pɪɡ.mɪn.tə.rɪ ˈleɪər]

pigmentréteg (retináé) főnév

pigmentation [pigmentations] noun
[UK: ˌpɪɡ.men.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˌpɪɡ.mən.ˈteɪʃ.n̩]

pigmentáció (pigmentatio)◼◼◼ főnév

elszíneződés (pigmentatio)◼◼◻ főnév

színezés pigmenttel főnév

pigmentize verb
[UK: pˈɪɡməntˌaɪz]
[US: pˈɪɡməntˌaɪz]

pigmentál◼◼◼ ige

festőanyaggal színez ige

színez ige

színezőanyaggal bevon ige

pigmentose [UK: pˈɪɡməntˌəʊs]
[US: pˈɪɡməntˌoʊs]

festő főnév

pigment…

pigmentáló melléknév

színező főnév

pigmentous [UK: pɪɡmˈentəs]
[US: pɪɡmˈentəs]

festő főnév

pigment…

pigmentáló melléknév

színező melléknév

bile pigments [UK: baɪl ˈpɪɡ.mənts]
[US: ˈbaɪl ˈpɪɡ.mənts]

epefesték (bilirubinum)

epefestőanyagok

birthmark (a pigment patch on the skin) [birthmarks] noun
[UK: ˈbɜːθ.mɑːk]
[US: ˈbɝːθ.ˌmɑːrk]

anyajegy (mole, naevus)◼◼◼ főnév

hyperpigmentation [hyperpigmentations] med noun

pigmenttúltengés főnév

rod pigment [UK: rɒd ˈpɪɡ.mənt]
[US: ˈrɑːd ˈpɪɡ.mənt]

festékes hámréteg

unpigmented adjective
[UK: ˌʌnˈpɪgməntɪd ]
[US: ʌnˈpɪgməntɪd ]

albínó (bőr) melléknév

festékanyag nélküli melléknév

festékanyagot nélkülöző melléknév

visual pigment (Rhodopsin, visual purple) [UK: ˈvɪʒ.u.əl ˈpɪɡ.mənt]
[US: ˈvɪʒ.u.əl ˈpɪɡ.mənt]

látópigment (Rhodopsinum)◼◼◼ főnév

látófesték (Rhodopsinum)

vitrifiable pigment adjective
[UK: vˈɪtrɪfˌaɪəbəl pˈɪɡmənt]
[US: vˈɪtrɪfˌaɪəbəl pˈɪɡmənt]

üvegesedő melléknév

XP (Xeroderma Pigmentosum) noun

holdfény betegség (UV fényre érzékenység) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian