English-Hungarian dictionary »

panelling meaning in Hungarian

EnglishHungarian
panelling noun
[UK: ˈpæ.nəl.ɪŋ]
[US: ˈpæ.nəl.ɪŋ]

faburkolat főnév

falburkolat főnév

falemezzel való borítás főnév

fával való borítás főnév

fával való burkolás főnév

furnér főnév

lambéria főnév

mezőkre felosztás főnév

mezőkre osztás főnév

táblákra felosztás főnév

táblákra osztás főnév

vékonyfalemez főnév

You can find it in:

EnglishHungarian