English-Hungarian dictionary »

overtures meaning in Hungarian

EnglishHungarian
overtures [UK: ˈəʊv.ə.tjʊəz]
[US: ˈoʊv.r̩.tjʊəz]

ajánlat◼◼◼ főnév

barátságos közeledés

make overtures to somebody [UK: ˈmeɪk ˈəʊv.ə.tjʊəz tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈmeɪk ˈoʊv.r̩.tjʊəz ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kezdeményező lépéseket tesz

You can find it in:

EnglishHungarian