English-Hungarian dictionary »

over-exert meaning in Hungarian

EnglishHungarian
over-exert [over-exerted, over-exerted, over-exerting, over-exerts] verb
[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪɡ.ˈzɜːt]
[US: ˈoʊv.r̩ ɪg.ˈzɝːt]

agyoncsigáz ige

agyonhajszol ige

agyonstrapál ige

over-exertion [over-exertions] noun
[UK: ˈəʊv.ə(r) ɪɡ.ˈzɜːʃ.n̩]
[US: ˈoʊv.r̩ ɪg.ˈzɝː.ʃn̩]

agyoncsigázás főnév

agyonhajszolás főnév

agyonstrapálás főnév

overexert [overexerted, overexerted, overexerting, overexerts] verb

agyonhajszol ige

agyonstrapál ige

overexertion [overexertions] noun
[UK: ˌəʊv.ə.rɪɡ.ˈzɜːʃ.n̩]
[US: ˌoʊv.r̩.rɪg.ˈzɝː.ʃn̩]

túlterhelés főnév

You can find it in:

EnglishHungarian