English-Hungarian dictionary »

nobel meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Nobel laureate adjective
[UK: nəʊ.ˈbel ˈlɒ.rɪət]
[US: noʊ.ˈbel ˈlɔː.riət]

Nobel-díjas melléknév

Nobel Peace Prize noun
[UK: nəʊ.ˈbel piːs praɪz]
[US: noʊ.ˈbel ˈpiːs ˈpraɪz]

békedíj (Nobel-békedíj)◼◼◼ főnév

Nobel-békedíj főnév

Nobel Prize noun
[UK: nəʊ.ˈbel praɪz]
[US: noʊ.ˈbel ˈpraɪz]

Nobel-díj főnév

Nobel Prize in Chemistry [UK: nəʊ.ˈbel praɪz ɪn ˈke.mɪ.stri]
[US: noʊ.ˈbel ˈpraɪz ɪn ˈke.mə.stri]

kémiai Nobel-díj

Nobel Prize in Literature [UK: nəʊ.ˈbel praɪz ɪn ˈlɪ.trə.tʃə(r)]
[US: noʊ.ˈbel ˈpraɪz ɪn ˈlɪ.tə.rə.tʃər]

irodalmi Nobel-díj

Nobel Prize in Physics [UK: nəʊ.ˈbel praɪz ɪn ˈfɪ.zɪks]
[US: noʊ.ˈbel ˈpraɪz ɪn ˈfɪ.zɪks]

fizikai Nobel-díj

Nobel prize in physiology or medicine [UK: nəʊ.ˈbel praɪz ɪn ˌfɪ.zɪ.ˈɒ.lə.dʒi ɔː(r) ˈmed.sn̩]
[US: noʊ.ˈbel ˈpraɪz ɪn ˌfɪ.zi.ˈɑː.lə.dʒi ɔːr ˈme.dəs.n̩]

fiziológiai és orvostudományi Nobel díj

nobelium (No) noun
[UK: noˈbe.liəm]
[US: noˈbe.liəm]

nobélium◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian