English-Hungarian dictionary »

nerven meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for nerv
Search instead for nerven
HungarianEnglish
nervus medianus sérülés (laesio nervi mediani)

hand of benediction (median nerve lesions)[UK: hænd əv ˌbe.nɪ.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˈhænd əv ˌbe.nə.ˈdɪk.ʃn̩]

nervus vagus átmetszése (vagotomia) főnév

vagotomy [vagotomies] noun
[UK: vaɡˈɒtəmi] [US: væɡˈɑːɾəmi]

a nervus sympathicus átmetszése (ramisectomia) főnév

ramisection [ramisections] noun
[UK: ramˈaɪskʃən] [US: ræmˈaɪskʃən]

ramisectomy [ramisectomies] noun
[UK: ramzˈektəmˌɪ] [US: ræmzˈektəmi]

ágyékideg (nervus lumbaris) főnév

lumbar nerve [lumbar nerves] noun
[UK: ˈlʌm.bə(r) nɜːv] [US: ˈlʌm.ˌbɑːr ˈnɝːv]

agyideg (nervus cranialis, nervus encephalicus) főnév

cranial nerve [cranial nerves]◼◼◼ noun
[UK: ˈkreɪ.nɪəl nɜːv] [US: ˈkreɪ.nɪəl ˈnɝːv]

alsó végtag egyik bőridege ((nervus) saphenus) főnév

saphenous nerve [saphenous nerves] noun
[UK: sˈafənəs nˈɜːv] [US: sˈæfənəs nˈɜːv]

arcideg (nervus facialis) főnév

facial nerve [facial nerves]◼◼◼ noun
[UK: ˈfeɪʃ.l̩ nɜːv] [US: ˈfeɪʃ.l̩ ˈnɝːv]

arcidegzsába (neuralgia facialis, neuralgia nervi trigemini) főnév

face ache (face pain) noun
[UK: feɪs eɪk] [US: ˈfeɪs ˈeɪk]

autonóm idegrendszer (systema nervosum autonoma) főnév

autonomic nervous system [autonomic nervous systems]◼◼◼ noun
[UK: ˌɔː.tə.ˈnɒ.mɪk ˈnɜː.vəs ˈsɪ.stəm] [US: ˌɒ.tə.ˈnɑː.mɪk ˈnɝː.vəs ˈsɪ.stəm]

beidegzés (innervatio) főnév

innervation [innervations]◼◼◼ noun
[UK: ɪnɜːvˈeɪʃən] [US: ɪnɜːvˈeɪʃən]

beidegzés kiiktatása (denervatio) főnév

denervation (loss of nerve supply) [denervations] noun
[UK: dˌenəvˈeɪʃən] [US: dˌenɚvˈeɪʃən]

bolygóideg (nervus vagus) főnév

vagus nerve [vagus nerves]◼◼◼ noun
[UK: vˈaɡəs nˈɜːv] [US: vˈæɡəs nˈɜːv]

egyensúlyi és hallóideg (nervus vestibulocochlearis) főnév

vestibulocochlear nerve [vestibulocochlear nerves] noun
[UK: vˈestɪbjˌʊləkˌɒtʃliə nˈɜːv] [US: vˈestɪbjˌʊləkˌɑːtʃlɪr nˈɜːv]

ellenérv főnév

con [cons]◼◼◼ noun
[UK: kɒn] [US: ˈkɑːn]

counterargument [counterarguments]◼◼◻ noun
[UK: kˈaʊntərˌɑːɡjuːmənt] [US: kˈaʊntɚrˌɑːrɡjuːmənt]

ellenérvek

cons◼◼◼[UK: kɒnz] [US: ˈkɑːnz]

enervál ige

enervate [enervated, enervated, enervating, enervates] verb
[UK: ˈe.nə.veɪt] [US: ˈe.nə.veɪt]

enerválás főnév

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

enerváló melléknév

emasculative adjective
[UK: ɪmˈaskjʊlətˌɪv] [US: ɪmˈæskjʊlətˌɪv]

emasculatory adjective
[UK: ɪmˌaskjʊlˈeɪtəri] [US: ɪmˈæskjʊlətˌoːri]

enerválódás főnév

emasculation [emasculations] noun
[UK: ɪ.ˌmæ.skjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌmæ.skjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

enervált

enervate [enervated, enervated, enervating, enervates]◼◼◼ verb
[UK: ˈe.nə.veɪt] [US: ˈe.nə.veɪt]

enervated◼◼◻ adjective
[UK: ˈe.nə.veɪ.tɪd] [US: ˈe.nə.veɪ.tɪd]

adynamic adjective
[UK: ədaɪnˈamɪk] [US: ədaɪnˈæmɪk]

enerváltság főnév

emasculation [emasculations]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˌmæ.skjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ɪ.ˌmæ.skjʊ.ˈleɪʃ.n̩]

enervation◼◼◼ noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

erezet (levélé, rovarszárnyé) (nervura) főnév

vein (nervure) [veins]◼◼◼ noun
[UK: veɪn] [US: ˈveɪn]

nervure noun
[UK: nˈɜːvjʊə] [US: nˈɜːvjʊr]

erőtlenség (enervatio) főnév

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

érvek és ellenérvek

pros and cons◼◼◼[UK: prəʊz ənd kɒnz] [US: proʊz ænd ˈkɑːnz]

érzőideg (nervus sensoricus) főnév

sensory nerve [sensory nerves]◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.sə.ri nɜːv] [US: ˈsen.sə.ri ˈnɝːv]

furnérvágó gép

veneer-cutter[UK: və.ˈnɪə(r) ˈkʌ.tə(r)] [US: və.ˈnɪr ˈkʌ.tər]

hallóideg (nervus acusticus) főnév

auditory nerve [auditory nerves]◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.dɪ.tə.ri nɜːv] [US: ˈɔː.də.tɔː.ri ˈnɝːv]

háromosztagú hármas ideg (V. agyideg) (nervus trigeminus) melléknév

trigeminal adjective
[UK: traɪdʒˈemɪnəl] [US: traɪdʒˈemɪnəl]

háromosztatú ideg (V. agyideg) (nervus trigeminus)

trigeminal nerve [trigeminal nerves]◼◼◼ noun
[UK: traɪdʒˈemɪnəl nˈɜːv] [US: traɪdʒˈemɪnəl nˈɜːv]

trifacial (trigeminal) adjective
[UK: trˈaɪfeɪʃəl] [US: trˈaɪfeɪʃəl]

ideg… (nervus)

nervose… noun
[UK: nˈɜːvəʊs] [US: nˈɜːvoʊs]

nervous adjective
[UK: ˈnɜː.vəs] [US: ˈnɝː.vəs]

12

You can find it in:

EnglishHungarian