English-Hungarian dictionary »

nash meaning in Hungarian

EnglishHungarian
nash noun

szemtelen beszéd főnév

Nash equilibrium noun
[UK: ˈnæʃ ˌiː.kwɪ.ˈlɪ.brɪəm]
[US: ˈnæʃ ˌi.kwə.ˈlɪ.briəm]

Nash-egyensúly főnév
közgazd

Nashville noun
[UK: ˈnæʃ.ˌvɪl]
[US: ˈnæʃ.ˌvɪl]

Nashville◼◼◼ főnév

be unashamed of doing something verb
[UK: bi ˌʌ.nə.ˈʃeɪmd əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˌʌ.nə.ˈʃeɪmd əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

nem szégyell (vmit) megtenni ige

gnash [gnashed, gnashed, gnashing, gnashes] verb
[UK: næʃ]
[US: ˈnæʃ]

csikorgat (fogat)◼◼◼ ige

csikorogtat (fogat) ige

gnash one's teeth [UK: næʃ wʌnz tiːθ]
[US: ˈnæʃ wʌnz ˈtiːθ]

fogát csikorgatja

gnashing noun
[UK: ˈnæʃ.ɪŋ]
[US: ˈnæʃ.ɪŋ]

fogcsikorgatás◼◼◼ főnév

gnashing of teeth noun

fogcsikorgatás◼◼◼ főnév

unashamed adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈʃeɪmd]
[US: ˌʌ.nə.ˈʃeɪmd]

szemérmetlen◼◼◼ melléknév

arcátlan◼◻◻ melléknév

nem szégyenlős◼◻◻ melléknév

pofátlan melléknév

szégyenérzet nélküli melléknév

szemtelen melléknév

unashamedly adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈʃeɪ.mɪd.li]
[US: ˌʌ.nə.ˈʃeɪ.məd.li]

szemérmetlenül◼◼◼ határozószó

arcátlanul◼◼◻ határozószó

pofátlanul határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian