English-Hungarian dictionary »

mund meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Munda noun
[UK: mˈʌndə]
[US: mˈʌndə]

munda nyelv◼◼◼ főnév

mundane adjective
[UK: mʌn.ˈdeɪn]
[US: mʌn.ˈdeɪn]

hétköznapi◼◼◼ melléknév

földi◼◼◼ melléknév

mondén◼◼◼ melléknév

unalmas◼◼◻ melléknév

e világi◼◻◻ melléknév

szokványos◼◻◻ melléknév

nagyvilági◼◻◻ melléknév

előkelő melléknév

társaságbeli melléknév

mundaneness noun
[UK: ˈmʌndeɪnəs ]
[US: mənˈdeɪnəs ]

evilágiság◼◼◼ főnév

nagyvilágiasság főnév

mundanity noun
[UK: mʌndˈanɪti]
[US: mʌndˈænɪɾi]

nagyvilágiasság főnév

Mundite noun
[UK: mˈʌndaɪt]
[US: mˈʌndaɪt]

Mundit (ásv) főnév

Mundrabillaite noun
[UK: mˈʌndrəbˌɪleɪt]
[US: mˈʌndrəbˌɪleɪt]

Mundrabillait (ásv) főnév

antemundane adjective
[UK: ˈantɪmˌʌndeɪn]
[US: ˈæntɪmˌʌndeɪn]

a világ teremtése előtti◼◼◼ melléknév

Edmund noun
[UK: ˈed.mənd]
[US: ˈed.mənd]

Edmund◼◼◼ főnév

extramundane adjective
[UK: ˈɛkstrəˈmʌndeɪn]
[US: ˈɛkstrəˈmʌndeɪn]

földön kívüli melléknév

földöntúli melléknév

Gudmundite noun
[UK: ɡˈʌdməndˌaɪt]
[US: ɡˈʌdməndˌaɪt]

Gudmundit (ásv) főnév

immund adjective
[UK: ɪmˈʌnd]
[US: ɪmˈʌnd]

hamis melléknév

piszkos melléknév

intramundane noun
[UK: ˈɪntrəmˌʌndeɪn]
[US: ˈɪntrəmˌʌndeɪn]

földi főnév

intramundane adjective
[UK: ˈɪntrəmˌʌndeɪn]
[US: ˈɪntrəmˌʌndeɪn]

e világi melléknév

jasmundite noun
[UK: dʒˈazməndˌaɪt]
[US: dʒˈæzməndˌaɪt]

jasmundit (ásv) főnév

pre-mundane [UK: pre mʌn.ˈdeɪn]
[US: ˈpriː mʌn.ˈdeɪn]

születés előtti

világ keletkezése előtti

világrajövetel előtti

Sigismund noun
[UK: sˈɪdʒɪsmˌʌnd]
[US: sˈɪdʒɪsmˌʌnd]

Zsigmond◼◼◼ főnév

Sigismundite noun
[UK: sˈɪdʒɪsmˌʌndaɪt]
[US: sˈɪdʒɪsmˌʌndaɪt]

Sigismundit (ásv) főnév

submundane [UK: sˈʌbməndˌeɪn]
[US: sˈʌbməndˌeɪn]

föld alatti

supermundane adjective
[UK: ˌsjuː.pə.ˈmʌn.deɪn]
[US: ˌsuː.pər.mən.ˈdeɪn]

földi dolgokon felül álló melléknév

földöntúli melléknév

supramundane noun
[UK: suːprˈəməndˌeɪn]
[US: suːprˈəməndˌeɪn]

földöntúli◼◼◼ főnév

túlvilági főnév

ultramundane noun
[UK: ˌʌl.trə.ˈmʌn.deɪn]
[US: ˌʌl.trə.ˈmʌn.deɪn]

túlvilági főnév

ultramundane adjective
[UK: ˌʌl.trə.ˈmʌn.deɪn]
[US: ˌʌl.trə.ˈmʌn.deɪn]

más világra való melléknév

naprendszeren kívül eső melléknév