English-Hungarian dictionary »

muis meaning in Hungarian

Showing results for mui
Search instead for muis
EnglishHungarian
Muirite noun
[UK: mjˈuːɪrˌaɪt]
[US: mjˈuːɪrˌaɪt]

Muirit (ásv) főnév

Chaidamuite noun
[UK: tʃˈeɪdəmjˌuːaɪt]
[US: tʃˈeɪdəmjˌuːaɪt]

Chaidamuit (ásv) főnév

he's a positive muisance [UK: hiːz ə ˈpɒ.zə.tɪv]
[US: hiz ə ˈpɑː.zə.tɪv]

teljesen kibírhatatlan alak (átv)

You can find it in:

EnglishHungarian