English-Hungarian dictionary »

mont meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Mont (Montana) noun
[UK: mɒn.ˈtæ.nə]
[US: manˈtæ.nə]

Montana◼◼◼ főnév
US

mont noun
[UK: ˈmɑːnt]
[US: ˈmɑːnt]

Montana (USA)◼◼◼ főnév

Mont Blanc noun

Mont Blanc◼◼◼ főnév

montage [montages] noun
[UK: ˈmɒn.tɑːʒ]
[US: manˈtɑːʒ]

montázs◼◼◼ főnév

montíroz főnév

Montana proper noun
[UK: mɒn.ˈtæ.nə]
[US: manˈtæ.nə]

Montana◼◼◼ tulajdonnév

Montanan [Montanans] noun
[UK: manˈtæ.nən]
[US: manˈtæ.nən]

montanai főnév

montanic adjective
[UK: mɒntˈanɪk]
[US: mɑːntˈænɪk]

hegyes-völgyes melléknév

Montanite noun
[UK: mˈɒntənˌaɪt]
[US: mˈɑːntənˌaɪt]

Montanit (ásv) főnév

montant noun
[UK: mˈɒntənt]
[US: mˈɑːntənt]

felmenő főnév

montant adjective
[UK: mˈɒntənt]
[US: mˈɑːntənt]

növekvő melléknév
cím

Montbrayite noun
[UK: mˈɒntbreɪˌaɪt]
[US: mˈɑːntbreɪˌaɪt]

Montbrayit (ásv) főnév

montbretia noun
[UK: mˈɒntbreʃə]
[US: mˈɑːntbreʃə]

tengerszem (Montbretia crocosmaeflora) főnév

tritonia (Montbretia crocosmaeflora) főnév

Montdorite noun
[UK: mˈɒntdɔːrˌaɪt]
[US: mˈɑːntdoːrˌaɪt]

Montdorit (ásv) főnév

Montebrasite noun
[UK: mˈɒntɪbrˌasaɪt]
[US: mˈɑːntɪbrˌæsaɪt]

Montebrasit (ásv) főnév

monteith noun
[UK: mˈɒntiːθ]
[US: mˈɑːntiːθ]

nagy ezüst puncsos tál főnév

Montenegrin adjective
[UK: ˌmɒn.tɪ.ˈniː.ɡrɪn]
[US: ˌmɑːn.tɪ.ˈniː.ɡriːn]

montenegrói◼◼◼ melléknév

Montenegro noun
[UK: ˌmɑːn.tə.ˈneɪ.ɡrəʊ]
[US: ˌmɑːn.tə.ˈneɪɡro.ʊ]

Montenegró◼◼◼ főnév

Monteponite noun
[UK: mˈɒntɪpˌɒnaɪt]
[US: mˈɑːntɪpˌɑːnaɪt]

Monteponit (ásv) főnév

Monteregianite-(Y) noun
[UK: mˌɒntərˈiːdʒənˌaɪt]
[US: mˌɑːntɚrˈiːdʒənˌaɪt]

Monteregianit-(Y) (ásv) főnév

Monterey noun
[UK: ˌmɑːn.tə.ˈreɪ]
[US: ˌmɑːn.tə.ˈreɪ]

Monterey◼◼◼ főnév

Monterey Bay noun
[UK: ˌmɑːn.tə.ˈreɪ beɪ]
[US: ˌmɑːn.tə.ˈreɪ ˈbeɪ]

Monterey-öböl főnév

mons pubis [montes pubis] noun
[UK: mˈɒnz pjˈuːbɪs]
[US: mˈɑːnz pjˈuːbɪs]

szeméremdomb (mons pubis) főnév

mons veneris [montes veneris] noun
[UK: mˈɒnz vˈenərˌɪs]
[US: mˈɑːnz vˈenɚrˌɪs]

szeméremdomb (mons veneris) főnév

vénuszdomb (mons veneris) főnév

Montesommaite noun
[UK: mˈɒntɪsˌɒmeɪt]
[US: mˈɑːntɪsˌɑːmeɪt]

Montesommait (ásv) főnév

Montesquieu noun
[UK: mˈɒntɪskwˌɪuː]
[US: mˈɑːntɪskwˌɪuː]

Montesquieu◼◼◼ főnév

Montevideo noun
[UK: ˌmɒn.tɪ.vɪ.ˈdeɪəʊ]
[US: ˌmɑːn.tə.ˈvɪ.diˌo.ʊ]

Montevideo◼◼◼ főnév

Montgomery noun
[UK: mantˈɡəm.ri]
[US: mantˈɡəm.ri]

Montgomery◼◼◼ főnév

Lucy Maud Montgomery◼◼◻ főnév

Montgomeryite noun
[UK: mɒntɡˈɒməriˌaɪt]
[US: mɑːntɡˈɑːmɚrɪˌaɪt]

Montgomeryit (ásv) főnév

month [months] noun
[UK: mʌnθ]
[US: ˈmənθ]

hónap◼◼◼ főnév

◼◼◻ főnév

month in length [UK: mʌnθ ɪn leŋθ]
[US: ˈmənθ ɪn ˈleŋkθ]

egy hónap hosszú

monthlies noun
[UK: ˈmʌnθ.lɪz]
[US: ˈmʌnθ.lɪz]

havibaj◼◼◼ főnév

monthly [monthlies] noun
[UK: ˈmʌnθ.li]
[US: ˈmʌnθ.li]

menstruáció◼◼◻ főnév

monthling noun
[UK: mˈʌnθlɪŋ]
[US: mˈʌnθlɪŋ]

egy hónapig élő állat főnév

egy hónapig élő növény főnév

egyhónapos csecsemő főnév

12