English-Hungarian dictionary » modeling meaning in Hungarian

EnglishHungarian
modeling noun
[UK: ˈmɑː.dəl.ɪŋ]
[US: ˈmɑː.dəl.ɪŋ]

modellezés◼◼◼ főnév

formázás főnév

megmintázás főnév

mintakészítés főnév

mintázás főnév

remodel(l)ing noun

átépítés főnév
átv

remodeling noun
[UK: rə.ˈmɑː.dəl.ɪŋ]
[US: rə.ˈmɑː.dəl.ɪŋ]

átalakítás◼◼◼ főnév

átformálás főnév

újjá alakítás főnév

újjá formázás főnév

újra mintázás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian