English-Hungarian dictionary » milliner meaning in Hungarian

EnglishHungarian
milliner noun
[UK: ˈmɪ.lɪ.nə(r)]
[US: ˈmɪ.lə.nər]

kalaposnő◼◼◼ főnév

divatárusnő◼◻◻ főnév

női kalapos◼◻◻ főnév

divatáru-kereskedő főnév

divatárukereskedő főnév

divatszalonos főnév

milliner's shop noun
[UK: ˈmɪlɪnəz ʃɒp ]
[US: ˈmɪlɪnərz ʃɑp ]

kalapszalon◼◼◼ főnév

divatszalon főnév

millinery noun
[UK: ˈmɪ.lɪ.nə.ri]
[US: ˈmɪ.lɪ.nə.ri]

női kalapszalon◼◼◼ főnév

divatáru (főleg kalap) főnév

divatáru kereskedés főnév

női divatáru kereskedés◼◼◼ főnév

man milliner adjective
[UK: mæn ˈmɪ.lɪ.nə(r)]
[US: ˈmæn ˈmɪ.lə.nər]

férfidivatárus melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian